صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برنامه جهانی غذا، از تداوم کمک ها برای آسیب دیدگان در افغانستان خبر داد

برنامه جهانی غذا، از تداوم کمک ها برای آسیب دیدگان در افغانستان خبر داد

معاون اجرایی برنامه جهانی غذا، در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت، از تداوم کمک های غذایی و انسانی این نهاد برای آسیب دیدگان در افغانستان، خبر داد.
در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتی ریاست اجرایی حکومت که دیروز (چهارشنبه، 23 عقرب) منتشر شده، آمده است که عبدالله عبدالله رییس اجرائیه با خانم ویلری گوایری معاون اجرایی برنامه جهانی غذا در قصر سپیدار دیدار کرد.
در این نشست، رئیس اجرائیه کشور از خدمات و کمکهای برنامه جهانی غذا برای افغانستان به ویژه برای بیجاشدگان داخلی و عودتکنندگان تشکر و قدردانی نمود.
موصوف همچنان در صحبتهای خود، با در نظرداشت خشکسالی و نیازهای افغانستان، خواهان ادامه و افزایش این کمکها برای افغانستان گردید. از سویی هم خانم گوایری با تشکر از رییس اجرایی حکومت و اعتماد حکومت افغانستان به برنامه جهانی غذا در توزیع گندم به آسیب دیدگان خشکسالی و با اشاره به سفر رییس اجراییه به مقر این نهاد در ایتالیا از ادامه و افزایش همکاریهای این برنامه برای افغانستان خبر داد.