صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی سارنوالی گزارش سیگار درباره پاسخگو نبودن این نهاد را رد کرد

لوی سارنوالی گزارش سیگار درباره پاسخگو نبودن این نهاد را رد کرد

لوی سارنوالی گزارش اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان (سیگار) را در باره پاسخگو نبودن این نهاد در مبارزه در برابر فساد، رد میکند.
سخنگوی لوی سارنوالی به طلوع نیوز گفته که، سیگار بدون گفتگو با این نهاد گزارشش را تهیه کرده و اتهاماتی را که بر این نهاد وارد کرده، بی بنیاد است.
جمشید رسولی در این باره گفته که: «این گزارش کاملأ بی اساس و به دور از حقیقت است و در این گزارش هیچ معیار اخلاقی و مسلکی رعایت نشده است.»
سیگار در گزارش اخیرش، لوی سارنوالی افغانستان را به ناکارایی متهم کرد و گفت که این نهاد قضایای بزرگ فساد را پیگیری نکرده است.
در بخشی از این گزارش آمده است: «لوی سارنوال سامانۀ ثبت قضایا را که یک ذخیرهگاه آنلاین اطلاعات برای ثبت قضایای جرمی است، یک سامانۀ خارجی گفته است و از آن انتقاد کرده است. به باور وزارت عدلیه امریکا این کار نشان دهندۀ هراس لوی سارنوال از روشن شدن ناکارآیی و فساد در دفترش است.»
اما، لوی سارنوالی میگوید، در صورتی که این نهاد با فعال سازی این سامانه مخالف میبود، برای فعال سازی آن تشکیل فراهم نمیساخت.
درهمین حال، لوی سارنوالی سندهایی را نیز نشان میدهد که ثابت میسازند این نهاد از این سامانه در قضایای جرمی کار میگیرد: «هدایت لوی سارنوال حتی در سال ۱۳۹۵کتبی به تمام سارنوالیها در مرکز و ولایات بوده که از این سیستم استفاده بکنند او زمان که حتی تشکیل هم برای این ایجاد نشده بود.»
در گزارش سیگار، وزارت امور داخله نیز به ناکامی در مبارزه با فساد متهم شده است. سیگار در گزارشش ناتوانی وزارت داخله را در احضار مقامهای بلند پایه، مایه نگرانی ایالات متحده خوانده است.