صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۱۸ سرطان ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت معارف تا سه سال دیگر ۳۰ هزار معلم زن استخدام می کند

وزارت معارف تا سه سال دیگر ۳۰ هزار معلم زن استخدام می کند

  وزارت معارف می گوید که به منظور افزایش حضور زنان در عرصه معارف، تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی، ۳۰ هزار معلم قراردادی در مناطق روستایی استخدام می کند.
بر پایۀ معلومات مسئولان، دسترسی دختران محروم از آموزش به تعلیم وتربیه، کاهش میزان ترک آموزش دختران و خودکفایی اقتصادی زنان با استخدام شدن به حیث معلم، از اهداف اساسی این برنامه است.
نوریه نزهت سخنگوی وزارت معارف، دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که ۲۶۷۴ معلم قراردادی سال گذشته و ۲۳۲۶ معلم قراردادی دیگر در جریان سال روان، استخدام شده اند.
موصوف افزود که ۳۰ هزار معلم قراردادی یادشده در مناطق روستایی ۳۴ ولایت کشور و در بخش هایی که دسترسی به معلم مخصوصاً معلم زن محدود است، استخدام می شوند.
وی گفت: «با عملی شدن این برنامه، میزان حضور زنان در معارف به عنوان معلم، از ۳۳ درصد به ۴۲ درصد افزایش می یابد و نیز زمینه دسترسی شاگردان به ویژه دختران به آموزش در بخش های روستایی و مناطقی که تحت تاثیر رسم و رواج های ناپسند قرار دارند، فراهم می گردد.»
به گفته او، شرایط استخدام به عنوان معلم قراردادی، بر اساس حضور زنان ساکن در مناطق روستایی با بالاترین میزان تحصیل از سوی کمیته استخدام صورت می گیرد.
وی علاوه کرد که به منظور افزایش حضور زنان در بست های مدیریتی وزارت معارف، در حال حاضر ۲۰ بست ریاست های این وزارت، به زنان اختصاص داده شده است و از این میان ۱۱ بست رتبه دوم، مربوط به ریاست های تربیه معلم در ولایات از طریق رقابت آزاد به اعلان سپرده شده است.
نزهت خاطرنشان کرد که در روزهای نزدیک، بست های مرکزی نیز به اعلام سپرده می شود.
وی علاوه کرد که وزارت معارف، رهنمود قاعدگی برای دختران را آماده کرده است که در آیندۀ نزدیک به چاپ خواهد رسید و همچنان مسوده پالیسی تعلیمات دختران نیز تهیه شده است و به زودی نهایی خواهد شد.
موصوف افزود که وزارت معارف، افزایش حضور زنان در عرصه معارف را جزء پلان ستراتیژیک خود ساخته است و در بخش ارتقای کمی، بهبود زمینۀ دسترسی زنان به تعلیم و تربیه وهمچنان خودکفایی زنان همواره تلاش می کند.