صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تولید زعفران کشور ۲۲ درصد افزایش یافته است

تولید زعفران کشور ۲۲ درصد افزایش یافته است

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که میزان تولید زعفران در افغانستان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، با ۲۲ درصد افزایش، به حدود سیزده متریک تن رسیده است.
اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، دیروز (سهشنبه، 20 قوس) در یک نشست خبری گفت که امسال ۳۱ هزار و ۲۲۰ جریب زمین در ۳۳ ولایت زعفران کشت شده و از آن ۱۲ هزار و ۹۵۵ کیلو گرام، نزدیک به سیزده متریک تن، زعفران به دست آمده است.
او افزود که امسال تولید زعفران در افغانستان ۲۲ درصد افزایش داشته است؛ زیرا میزان تولید زعفران در سال ۱۳۹۶ خورشیدی به ۱۰.۶ تن رسیده بود.
به گفته او، ولایتهای هرات، فاریاب، قندهار، بلخ، سرپل و فراه به ترتیب بیشترین میزان تولید زعفران را در سال جاری داشتهاند و این میزان حاصل و صادرات زعفران در کشور بیپیشینه است و نزدیک به 90 درصد محصولات زعفران به خارج از کشور صادر میشود.
سخنگوی وزارت زراعت گفت: «درآمد زعفران‌‌کاران و دهقانان در سال جاری از بابت فروش پیاز و تار زعفران در بازارهای محلی حدود 17 میلیون دالر امریکایی برآورد شده، با توجه به این که بیشترین زعفران افغانستان، یعنی بالاتر از 90 درصد زعفران به کشورهای خارجی صادر میشود و قیمت زعفران کشور بدون شک در بازارهای بینالمللی سه برابر افزایش پیدا میکند. اگر در شرایط کنونی قیمت فیکیلو زعفران در بازارهای داخلی 60 تا 70 هزار افغانی است، وقتی که در بازارهای جهانی صادر میشود، قیمت آن سه برابر افزایش پیدا میکند.»
آقای رستمی افزود که این وزارت در سال جاری ۱۳۶ میلیون افغانی برای رشد سکتور زعفران سرمایهگذاری کرده که در نتیجهی این سرمایهگذاری ۲۰۸۳ قطعه نمایشی زعفران توسط وزارت زراعت، دهقانان و برخی از موسسات در ۳۱ ولایت ایجاد شدهاند. همچنین در سال جاری تحقیق بالای کشت و تولید زعفران به شکل گلخانهای آن نیز به کمک کشور چین آغاز شده و نتیجه تولید زعفران از طریق ایجاد گلخانهها در ولایتهای کابل، بامیان و دایکندی قناعتبخش بوده است.
این در حالی است که در جریان سال جاری بیش از صد پایه ماشین خشککنندهی زعفران نیز به زعفرانکاران در ۳۱ ولایت توزیع و در عین حال شش مرکز پروسس معیاری زعفران در ولایتهای هرات و فاریاب ایجاد شده است.
با این حال، وزارت زراعت تاکید کرد که در بخش آموزش و ظرفیتسازی نیز فعالیتهای گسترده صورت گرفته و بیش از شش هزار و ۶۰۰ زعفران کار در زمینه تولید، پروسس و بستهبندی در جریان امسال آموزش دیدهاند.
بنابر عواید خوب زعفران در بازارهای داخلی و بینالمللی وزارت زراعت میگوید که در سال جاری ایجاد ۲۵ مکتب مزرعه دهقانی زعفران در ۳۳ ولایت، تجهیز لابراتوار کنترول کیفیت زعفران در هرات شامل فعالیتهای این وزارت است که در راستای رشد و انکشاف سکتور زعفران در کشور صورت میگیرد.
براساس برنامهی پنج ساله توسعه زعفران، در نظر دارد تا در جریان سال ۱۳۹۸ خورشیدی روی افزایش تولیدکنندهگی و کیفیت زعفران تمرکز کند. قرار بود که میزان تولید سالانه زعفران در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی به ۱۴ تن برسد؛ ولی این وزارت خوشبین است که در سال آینده میزان تولید زعفران بالاتر از ۱۴ تن خواهد رسید.