صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بورد عالی مشورتی صلح ایجاد می‌شود

 بورد عالی مشورتی صلح  ایجاد می‌شود

ریاست دفتر ریاست جمهوری میگوید به خاطر مشورهدهی به حکومت و نظارت از روند مذاکرات صلح بورد عالی مشورتی صلح ایجاد میشود.
ریاست دفتر ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای نوشته است که به منظور ایجاد تفاهم ملی برای تامین صلح پایدار در کشور از طریق مشوره و بحث با نخبگان و بزرگان جهادی، سیاسی و اجتماعی و اقشار مختلف جامعه، بورد عالی مشورتی صلح تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر میگردد.
خبرنامه ریاست دفتر ریاست جمهوری میافزاید که این بورد وظیفه دارد تا مشورههای سازنده و لازم را با رهبری دولت افغانستان شریک نموده، پیشنهادات کمیتههای کاری صلح را بررسی و در صورت لزوم نظریاتشان درباره تهیه چارچوب کاری تیم مذاکرهکننده را با آنها شریک سازند.
همچنین یکی از وظایف مهم این بورد این است تا روند مذاکرات صلح را نظارت کند. این در حالی است که فهرست اعضای هیات مذاکره کننده صلح با طالبان چندی پیش توسط رئیس جمهور غنی در نشست جنیوا اعلام شد.
تیم مذاکرهکننده صلح مؤظف است که پیشرفتها در روند گفتگوهای صلح را به بورد مشورتی صلح گزارش دهد.
همچنین در خبرنامه ریاست دفتر ریاست جمهوری آمده است که مسئولیت دارالانشای این بورد مشورتی را شورای امنیت ملی به عهده خواهد داشت و جلسات این بورد به اشتراک رهبری حکومت وحدت ملی، مجلسین شورای ملی، قاضیالقضات، مشاور امنیت ملی، رئیس عمومی دفتر مقام عالی ریاست جمهوری، لوی سارنوال، رئیس عمومی امنیت ملی، وزیر دولت در امور پارلمانی، رئیس عمومی ارگانهای محلی، رئیس شورای علمای افغانستان و رئیس دارالانشای شورای عالی صلح دایر میشود.
این بورد مشورتی متشکل از 9 کمیته خواهد بود که به منظور دریافت نظریات اقشار مختلف مردم و آگاهی بیشتر مردم از چگونگی پیشرفت مذاکرات صلح ایجاد میشود.
کمیته نمایندگان احزاب سیاسی، کمیته نمایندگان علما و روحانیون، کمیته زنان نخبه کشور، کمیته سران و نمایندگان اقوام، کمیته فعالان مدنی و فرهنگی، کمیته نمایندگان سکتور خصوصی، کمیته نمایندگان مهاجرین و افغانهای مقیم در خارج، کمیته نمایندگان جوانان و کمیته نمایندگان خانوادههای قربانیان جنگ، کمیتههای است که در ذیل بورد مشورتی صلح ایجاد میشود.
مسئولیت اساسی این کمیتهها، جمعآوری و تحلیل نظریات مردم راجع به صلح و آگاهیدهی در مورد پیشرفتهای پروسه صلح گفته شده است.