صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مخابرات تفاهمنامه هاى سه جانبه را با دو اداره ملکى امضا کرد

وزارت مخابرات تفاهمنامه هاى سه جانبه را با  دو اداره ملکى امضا کرد

وزارت مخابرات تفاهمنامه های سه جانبه HRMIS را با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداره مرکزی احصائيه به هدف تطبیق سیستم جدید الکترونیک منابع بشری به امضا رسانید.
این سیستم یک بخشی از GRPبوده که هدف آن تنظیم و الکترونیک سازی بخش منابع بشری در ادارات دولتی می باشد.
در این سیستم بخش های مدیریت تشکیل، سوانح کارمندان، استخدام، ارزیابی اجراآت، حاضری، معاشات، ظرفیت سازی و بخش های دیگر منابع بشری شامل میباشد.
شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی اظهار داشت که این سیستم کاملا ساخت متخصصین افغان بوده و همه روزه برای پیشرفت و توسعه آن کار جریان دارد که مالکیت آن مربوط به ادارت تطبیق کننده می باشد و وزارت مخابرات تنها نقش تخنیکی در عملی سازی این سیستم دارد.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افزود که سیستم HRMIS با قوانین و پروسیجرهای دولتی کشور مطابقت دارد و از جانب متخصصین تخنیکی اداره آسان خدمت و ریاست عمومی تکنالوژی معلوماتی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی بعد از ارزیابی همه جانبه و استفاده از تجارب بینالمللی تهیه و انکشاف گردیده است. طبق معلومات اين وزارت، سیستم HRMIS توانایی اتصال ادارات دولتی از طریق الکترونیک را دارا میباشد و اساس حکومتداری الکترونیک را می سازد. وزارت مخابرات برای انکشاف حکومتداری الکترونیک در سال آینده میخواهد با ۹ وزارت دیگر سیستم Intranet یا شبکه الکترونیک حکومتی عملی بسازد و همچنان برای مشروعیت حقوقی سیستم های الکترونیکی قانون حکومتداری الکترونیک ترتیب و برای مراحل بعدی آن به وزارت عدلیه سپرده شده است.