صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برای‌ نخستين بار از روز جهانی کوه‌ها در افغانستان تجلیل شد

برای‌ نخستين بار از روز جهانی کوه‌ها در افغانستان تجلیل شد

از روز جهانی کوهها در افغانستان، براى اولين بار در حالى تجليل به عمل آمد که کوهستانهای کشور، تحت تاثیر جدی تغییرات اقلیمی قرار دارند.
از روز جهانى کوهها که مصادف است با يازدهم دسمبر، دیروز (چهارشنبه، 21 قوس)  از سوى وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با وزارت انرژی و آب و اداره ملی حفاظت از محیط زیست، با حضور شماری از استادان دانشگاه کابل و متخصصان منابع طبیعی تجلیل به عمل آمد.
به گزارش پژواک، حشمت الله غفوری معین آبیاری و منابع طبیعی وزارت زراعت، در اين مراسم گفت که هشتاد در صد آبهای پاک، از کوهها سرچشمه میگیرد.
موصوف افزود: «این کوهها نه تنها اینکه برای ما حدود جغرافیایی بسیار خوب و دیوارهای مستحکم را در برابر آفات طبیعی، بادهای موسمی ایجاد کرده، بل منابع بسیار خوب آبهای شیرین ما نیز هستند.»
وى گفت که سلسله کوههای همالیا و هندوکش، حدود ٣٥٠٠ کیلومتر طول دارند و در امتداد این کوه‌‌ها، نزدیک به ۲۵۰ میلیون نفر زندگی می کنند و منابع مورد نیاز دو میلیارد انسان دیگر از طریق سلسله کوههای همالیا و هندوکش تأمین میشود.
او خاطر نشان کرد که نزدیک به ۹۰ درصد جنگلها و چراگاهها نیز در کوه های کشور موجود اند.
همچنین محمد رفیع قاضیزاده رئیس عمومی منابع طبیعی وزارت زراعت گفت که نزدیک به ۲۲ میلیون تن از شهروندان افغانستان، در کوهستانها زندگی میکنند.
موصوف افزود: «کوهستانهای افغانستان، از نگاه جیولوژیکی دارای اکوسیستم جوان، آسیب پذیر از فرسایش و تخریبات خاک و لغزش زمین، بدون تداخل انسانی است.»
او تاکید کرد که کوهستانهای افغانستان، تحت تاثیر جدی تغییرات اقلیمی قرار دارند.
وی یادآور شد که بر اساس تحلیل سناریوهای اقلیمی، در افغانستان به طور اوسط تا سال ۲۰۵۰ میزان گرما ۱.۴ درجه بلند و جمعیت نیز تا ۲۰۵۰ دو چند میشود و تابآوری سیستمهای اجتماعی و اقتصادی در مقابل این تغییرات، ضعیف است و جامعۀ اکادمیک کمتر به آن پرداخته است.
سلطان محمود محمودی رئیس عمومی تنظیم امور آب وزارت انرژی و آب گفت که افغانستان، یکی از مرتفعترین ساحات جهان است.
وی افزود: «هشتاد درصد بارندگیهای سالانه در ساحات کوهستانی صورت میگیرد؛ ما در مسیر کمربند خشک و نیمهخشک جهان قرار گرفتهایم و اگر کوههای بلند از جمله هندوکش نمیبود، این سرزمین خشک و بیابانی میبود.»
محمودی گفت که کوهها، ذخیرهگاههای بزرگ برفی و یخچالی اند و از همین رو، افغانستان به دلیل داشتن کوههای زیاد، دارای منابع آبی بهتر است.