صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بازشماری آرای انتخابات پارلمانی کابل دوباره آغاز شد

 بازشماری آرای انتخابات پارلمانی کابل دوباره آغاز شد

کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که درباره یک مکانیزم جدید شمارش آرای انتخابات پارلمانی کابل با کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی به توافق رسیده است.
یک هفته پیش کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی، انتخابات پارلمانی در ولایت کابل را به دلیل "تقلبها و جرایم انتخاباتی گسترده" باطل اعلام کرده بود.
کمیسیون انتخابات اما این تصمیم را "سیاسی، احساساتی، عجولانه و بدون اسناد" خوانده بود.
این موضعگیریها "بنبستی" را در برابر انتخابات پارلمانی در ولایت کابل ایجاد کرد که در نهایت منجر شد کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی بپذیرد در صورتیکه کمیسیون مستقل انتخابات آرای بایومتریک شده و سایر اسنادی را که تامینکننده شفافیت انتخابات باشد، در اختیار این کمیسیون قرار دهد، در تصمیم تازهاش مبنی بر ابطال انتخابات پارلمانی کابل تجدید نظر کند.
حالا یک هفته بعد از این توافق، دیروز (چهارشنبه، 21 قوس) کمیسیون انتخابات اعلام کرد که بر اساس مکانیزم جدید، روند بازشماری آرای انتخابات پارلمانی کابل دوباره آغاز شده است.
عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی این کمیسیون به بیبیسی گفته که بر اساس مکانیزم جدید، قرار شده است که تیمهای کاری تفتیش و بازشماری آرای انتخابات کابل از 200 نفر به 110 نفر کاهش یابد و شمار اعضای گروههای ناظر انتخاباتی از دو نفر به پنج نفر افزایش یابد. همچنین قرار شده است که کمیسیون انتخابات روزانه اطلاعات درباره مشخصات بایومتریک، فهرست رایدهندگان و فرمه نتایج را در دسترس کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی قرار دهد.
علیرضا روحانی، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی هم گفته که اگر کمیسیون انتخابات اسناد و مدارک کامل را در اختیار این کمیسیون قرار دهد و مکانیزم جدید را تطبیق کند، آنها درباره تصمیم قبلیشان مبنی بر اعلام بیاعتبار بودن آرای انتخابات پارلمانی در کابل تجدید نظر خواهند کرد.
آقای روحانی افزوده که پیش از این روند بازشماری و بررسی آرای انتخابات پارلمانی کابل بسیار نادرست بوده است و در آن تقلب صورت میگرفت.انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ و ۲۹ میزان برگزار شد. شکایات زیادی از بینظمیها و مدیریت ضعیف در این انتخابات وجود داشت که رسیدگی به شکایات، باعث تأخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی شد. کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون نتایج انتخابات پارلمانی 25 ولایت را اعلام کرده است.