صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انسداد شاهراۀ غزنی - پکتیکا مسافرین را با مشکلات مواجه کرده است

انسداد شاهراۀ غزنی - پکتیکا مسافرین را با مشکلات مواجه کرده است

طالبان مسلح از چند ماه بدینسو، شاهراۀ غزنی – پکتیکا را به روی ترافيک مسدود نموده اند و مسافرین این شاهراه با مشکلات مواجه شده اند.
حدود شش ماه پیش، طالبان مسلح بر ولسوالی اندر حمله گروهی نمودند و بعد ازآن، شاهراۀ غزنی – پکتیکا را نیز به روی ترافیک مسدود کردند.
به گزارش پژواک، نعیم الله باشنده منطقه خانی بابا در ولسوالی اندر در رابطه به مشکل متذکره، گفت که طالبان شاهراۀ غزنی – کابل را مسدود نموده اند، موترها از راه های خامه رفت و آمد می کنند.
موصوف گفت: "افزون بر مناطق دیگر، طالبان در منطقه آرزو نزدیک شهر نیز حضور دارند، مردم را از وسایط پیاده نموده و تلاشی می کنند."
همچنان رحمت الله یکتن از باشندگان دیگر غزنی گفت که علاوه بر این راه، راه های عمومی ولسوالی ها نیز با مشکلات امنیتی مواجه اند.
نامبرده افزود: "در یک مسیر هم مردم با اطمینان خاطر سفر کرده نمی توانند، در امتداد همه راه ها طالبان حضور دارند و مردم را تلاشی می کنند."
نورمحمد دکاندار در شهر غزنی گفت که بسا ساکنین پکتیکا، از غزنی اشیای مورد ضرورت شان را خریداری می کردند؛ اما از زمانیکه این را مسدود شده، فروشات نیز کاهش یافته است.
برخی باشندگان دیگراین ولایت، نیز اظهارات مشابه داشتند. وحیدالله کلیمزی والی غزنی، راجع به مشکل متذکره، به پژواک گفته که از مدتی بدینسو، شاهراه غزنی- پکتیکا مسدود است.
نامبرده افزوده که: "برای گشودن دوبارۀ این مسیر، پلان ترتیب کرده بودیم، ولی زمانیکه بر غزنی حمله صورت گرفت، این پلان تطبیق نشد."
وی اذعان کرده که از مسدود کردن این راه، طالبان بهره می برند؛ زیرا از وسایط مالیه اخذ می کنند.
همچنان مل پاسوال غلام داوود تره خیل قوماندان امنیه غزنی گفته که آنها در صدد گشودن این راه بودند؛ اما زمانیکه طالبان بر ولسوالی های جاغوری و مالستان حمله کردند، این کار عملی نشد.
اما قوماندان افزوده که به زودی، برای گشایش این راه، عملیات راه اندازی خواهد شد.