صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۶ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمپاین دیوارنگاری در هرات راه اندازی شد

کمپاین دیوارنگاری در هرات راه اندازی شد

ریاست امور زنان هرات، به هدف آگاهی مردم از نابسامانی های اجتماعی و از بین بردن تبعیض در برابر زنان، کمپاین دیوارنگاری را در شهرهرات آغاز کرد.
سهیلا صبری مدیر ارتباط آگاهی عامه وارتقای ظرفیت ریاست امور زنان هرات، دیروز (شنبه، 24 قوس) به پژواک گفته که دیوارنگاری در سطح شهر هرات، جزئى از کمپاین شانزده روزۀ خشونت در برابر زنان می باشد.
وی هدف از این برنامه را آگاه ساختن مردم از نابسامانی های اجتماعی واز بین بردن تبعیض در برابر زنان از طریق تصویر عنوان نموده است.
صبری افزوده که: «ما ده نقطه شهر را در نظر گرفتیم با سوژه های مختلف وپیامهای انگیزه دهنده، وخواستیم از طریق این دیوار نگاری خشونت علیه زنان را کاهش دهیم.»
اوهمچنان گفت که دیوار نگاری، بخشی ازبرنامه های اداره امور زنان در کاهش از خشونت در برابر زنان است .
او افزوده: «ما پنج برنامه عمده در کمپاین  ۱۶ روزۀ خشونت علیه زنان در ولسوالی هاى انجیل، گذره و کرخ، و برنامه هايی را برای آگاهی دهی دو هرازخانم به صورت مستقیم و به ده هزار زن بطور غیرمستقیم داشتیم. چاپ ونشر بلبورد های آگاهی دهی، توزیع کارت برای بانوانی که مشکلات صحی دارند، کمپاین های سیار صحی برای زنان وبخش دیگر آن دیوارنگاری در ده نقطه شهر می باشد.»
وی گفت که بیشتر نقاشی ها و دیوار نگاری ها به مشکلات ازدواج اطفال زیر سن، خشونت در برابر زنان، تبعیض و دیگر مشکلات اجتماعی بانوان پرداخته شده است.
به باور موصوف، این برنامه هامی تواند آگاهی مردم را نسبت به مشکلات موجود زنان در کشور بالا ببرد.
ثریا کریمی یک تن از شهروندان هرات نیز گفته که: «این دیوارنگاری ها، تاثیر مثبت روی ذهن و روان مردم دارد و باعث آگاهی آنان می گردد.»
جمیله یکی دیگر از شهروندان هرات هم از پیامها ودیوارنگاری هايی که مربوط به زنان می گردد، ابراز خوشبينى کرد و گفت: «این چنین برنامه ها نه تنها سطح آگاهی زنان، بلکه از مردان وخانواده ها را نیز بالا میبرد.»