صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت: دهقانان می‌توانند با تماس به شماره رایگان «150» معلومات و مشورت بگیرند

وزارت زراعت:  دهقانان می‌توانند با تماس به شماره رایگان «150» معلومات و مشورت بگیرند

برای نخستینبار در افغانستان، مجتمع معلومات زراعتی و مرکز تماس دهقانان با متخصصان زراعتی در وزارت زراعت ایجاد شده است. این مرکز تماس دهقانان با متخصصان زراعتی دیروز(یکشنبه، 25 قوس) در کابل گشایش یافت. نصیراحمد درانی وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، در این برنامه گفت که پس از این دهقانان از سراسر کشور میتوانند با تماس به شماره «۱۵۰»، با متخصصان زراعتی در وزارت زراعت صحبت کنند و دربارهی چگونگی فعالیت زراعتی مشورتهای لازم را بگیرند.
آقای درانی افزود که این تماسها برای دهقانان رایگان است و متخصصان زراعتی به هر لهجه و زبان که خواسته شود، معلومات و مشورت ارایه میکنند.
وزیر زراعت گفت: «اساس رشد زراعت مربوط به آگاهی دادن به دهقان است. تا زمانی که به دهقان ما آگاهی ندهیم و سیستمهای جدید زراعتی را برایشان نشان ندهیم، رشد زراعت ساده نیست. برای اینکه در نقاطی که حداقل به شکل فزیکی برای ترویج رسیده نمیتوانیم یکی از راههای آسان این است که ما از سیستم زراعت الکترونیک استفاده کنیم. ما با افتتاح این مرکز به این هدف خود میرسیم.»
نصیراحمد درانی همچنین تاکید کرد: «یک دهقان میتواند از دوردستترین نقطهی کشور تا یک ساعت به صورت رایگان با این مرکز حل مشکل کند، این یک نوع پیشرفت سریع است.»
آقای درانی گفت که وزارت زراعت در نظر دارد سیستمهای دیگری را نیز برای رشد زراعت و بلند بردن سطح آگاهی دهقانان راهاندازی کند و به تازهگی بر اساس توافقی که با مجلس سنا صورت گرفته، قرار است تلویزیون و رادیوی مجلس سنا روزانه چهار ساعت برنامههایشان را به وزارت زراعت بدهند.
در همین حال، شهزاد آریوبی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، نیز گفت که استفاده از تکنولوژی معلوماتی در رشد زراعت و بهبود کیفیت کار دهقانان مؤثر است. او افزود که این وزارت آماده است تا در این مورد با وزارت زراعت همکاری کند. همچنان وزیر مخابرات یادآوری کرد که وزارت مخابرات پلان استراتژیک تکنولوژی پنج ساله را ساخته که زراعت الکترونیک بخش مهم آن است.
همچنین، عبدالحمید هلمندی، مشاور ارشد رئیس جمهوری در بخش زراعت و انکشاف دهات نیز در این برنامه گفت که راهاندازی سیستمهای نو برای توسعهی زراعت، به بلند بردن سطح آگاهی دهقانان کمک میکند. آقای هلمندی افزود که آگاهی‌‌دهی به دهقانان دربارهی چگونگی فعالیتهایشان، بر افزایش درآمد آنان تاثیر مثبت دارد.