صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۷ جوزا ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریای جنوبی برای فامیل‌های متأثر از خشکسالی یک میلیون دالر کمک کرد

کوریای جنوبی برای فامیل‌های متأثر از خشکسالی یک میلیون دالر کمک کرد

سفارت کوریای جنوبی در کابل بر اساس یک تفاهمنامه همکاری با سازمان خوراک و زراعت ملل متحد(FAO) برای شش هزار فامیل متأثر از خشکسالی در افغانستان
یک میلیون دالر کمک کرد.
تفاهمنامه این همکاری دیروز(دوشنبه، 26 قوس) در سفارت کوریای جنوبی در کابل توسط راجندرا آریال، نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و پارک جی چون، کنسول سفارت کوریای جنوبی امضا شد.
آقای راجندرا آریال در هنگام  عقد این معاهده گفت که به دلیل وقوع خشکسالی در افغانستان دهها هزار خانواده بیجا شده است و سازمان خوراک و زراعت ملل متحد به خاطر انجام ماموریتهای بشردوستانهی خویش نیاز به کمکهای همکاران بینالمللی افغانستان دارد که در سال 2019 میلادی به بیشتر از 30 میلیون دالر نیاز است.
آقای آریال در رابطه به کمک یک میلیون دالری کوریای جنوبی گفت: «سازمان خوراک و زراعت ملل متحد(FAO) این بودجه را برای امدادرسانی برای حدود شش هزار(5800) فامیل متأثر از خشکسالی در ولایتهای غور و بادغیس به مصرف خواهد رساند.»
او افزود که این کمکها در بخشهای ارایه خدمات برای مصونیت غذایی و تقویت سیستم زراعتی خواهد بود که ضمن آموزشدهی نحوهی انکشاف و توسعه زراعت شان، در مورد تاثیرات اقلیم و تغییرات جوی بر محصولات زراعتی نیز برای مردم محل آگاهیدهی خواهد شد.
در همین حال، آقای پارک جی چون، کنسول سفارت کوریای جنوبی گفت: «عدم مصونیت غذایی یکی از چالشهای بزرگ فراروی توسعه افغانستان است که برای مقابله با این معضل، برنامههای حمایتی و انکشافی زراعت مؤثر خواهد بود. بنابراین دولت کوریای جنوبی فکر میکند FAO برای انجام این ماموریت یک نهاد مناسب است تا بتواند کمکهای بشردوستانهی ما را برای تقویت زراعت و تامین مصونیت غذایی مردم افغانستان به ویژه برای خانوادههای متأثر از خشکسالی در دو ولایت غور و بادغیس به وجه درست ارایه کند.»
این در حالی است که بر اساس آمارهای ارایه شده توسط سازمان خوراک و زراعت افغانستان و رقمهای شبیه این که از جانب نهادهای دولتی افغانستان ارایه میشود بیشتر از 9 میلیون تن در افغانستان به دلیل نداشتن مصونیت غذایی نیاز به حمایت دارند.
مصونیت غذایی یکی از اهداف هفدهگانه انکشاف پایدار ملل متحد است که در افغانستان مسئولیت تعیین نقشه راه و تطبیق برنامههای رسیدن به این هدف را «آجندای ملی امنیت غذایی و تغذیه» به عهده دارد، اما روز شنبه، 24 قوس مسئولان این آجندا در برنامهی بررسی کارکردهای یک ساله شان گفت که در یک سال گذشته هیچ دستآورد ملموسی نداشته اند.
اما وزارت زراعت و نهادهای بینالمللی همکار با افغانستان، راه رسیدن به این هدف را سرمایهگذاری روی برنامههای انکشافی و توسعهای زراعت و تولیدات زراعتی در داخل کشور میخوانند و میگویند که برای رسیدن به انکشاف پایدار و مصونیت غذایی باید در ابتدا سطح تولیدات مواد غذایی در داخل کشور افزایش یابد.
اکنون کمک یک میلیون دالری کوریای جنوبی که از طریق سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در دو ولایت غور و بادغیس به مصرف میرسد نیز بنابر گفتهی آقای راجندرا آریال، نماینده این سازمان در افغانستان، بر بخشهای انکشاف زراعتی و آموزشدهی سیستم توسعهی زراعتی به شهروندان این دو ولایت و کمکهای عاجل به خانوادههای متأثر از خشکسالی متمرکز خواهد بود.
این در حالی است که تنها در غرب کشور حدود 220 هزار خانواده به خاطر تأثر از جنگ و خشکسالی بیجا شده اند و چندی پیش وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث گفت که حدود 21 هزار خانواده در از ولایتهای غور، بادغیس و فاریاب به ولایت هرات پناه برده اند. حدود یک ماه پیش ایالات متحده امریکا برای 9 هزار فامیل این بیجاشدگان محمولههای کمک زمستانی به ارزش یک میلیون دالر را توزیع کرد. جان بس، سفیر ایالات متحده امریکا در کابل میگوید که امریکا امسال برای بیجاشدگان جنگ و خشکسالی در افغانستان حدود 220 میلیون دالر کمک کرده است.