صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور دستور ساخت یک مجتمع عرضه لوازم الکترونیکی را صادر کرد

رئیس جمهور دستور ساخت یک مجتمع عرضه لوازم الکترونیکی را صادر کرد

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور در دیداری که با متضررین آتشسوزی مارکیتهای تجارتی جاده نادر پشتون داشت، گفت تلاش شود یک مجتمع/کمپلکس عرضه لوازم الکترونیکی در کابل ساخته شود.
شماری از دکانداران جاده نادر پشتون روز شنبه 8 جدی با محمد اشرف غنی در ارگ دیدار کردند. آنان خواستار توجه و حمایت جدی از متضرران شدند.
محمدابراهیم رسولی به نمایندگی از دوکانداران متضرر در این نشست گفت که در آتشسوزی مارکیتهای جادۀ نادرپشتون، ۸۳۷ باب دوکان وسایل الکترونیک که شامل هفت مارکیت میشود، در آتش سوخت و میلیونها افغانی به دکانداران خسارت وارد شد.
آقای رسولی پیشنهاد کرد، بهخاطر جبران خساره تاجران و دکانداران این مارکیتها که جایداد آن دولتی است، این جایدادها برای مدت ۲۵ سال بدون اخذ کرایه در اختیار دوکانداران قرار بگیرد و یا هم برای آنان قرضۀ درازمدت و بدون تکتانه داده شود. اما محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری به متضرران گفت که تلاش شود که در ساحه مذکور با مشارکت سکتور خصوصی و دولتی، یک کمپلکس معیاری برای عرضه وسایل الکترونیکی در آن ساحه ساخته شود.
آقای غنی به وزارت اراضی و شهرسازی، والی و شهرداری کابل هدایت داد تا تیمی را بهخاطر بررسی ساحه و تثبیت جایدادها اعزام کنند و طرح ساختمان یک کمپلکس معیاری را ترتیب کنند.
رئیسجمهور علاوه کرد که در مشارکت خصوصی و دولتی، نقش و سهم سکتور خصوصی و حکومت برای ساخت یک کمپلکس معیاری و مسایل دیگر، واضح میشود.
آقای غنی همچنین به وزارت اراضی و شهرسازی هدایت داد تا بهمنظور رسیدگی به نیازمندیهای فوری دوکانداران، امکانات استفاده از قطعات پیشساخت را بررسی کند و طرح ایجاد یک کمپلکس معیاری و بررسی ساختمانها در ساحه جاده نادر پشتون را، به زودترین فرصت آغاز کند.
شامگاه حدود دو ماه پیش آتش سوزی در یکی از مراکز تجاری در جاده نادر پشتون شروع شد و در پی آن فروشگاه خیرخواه، اتفاق، زرنگار، کابل و صدیق عمر دچار آتش سوزی شد.
آذرخش حافظی، مسئول روابط خارجی اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان به رسانهها گفت که این آتشسوزی دهها میلیون دالر به صاحبان دکان ضرر رسانده است.
این فروشگاه و مغازههای اطراف آن محل عمدهفروشی بود و انباری شماری زیادی از دکانها هم در همین محل قرار داشت. گفته میشود که بخش عمده نیاز دکانداران در ولایات مجاور کابل هم از همین فروشگاهها تامین میشد. در این فروشگاهها، لوازم برقی، کمپیوتر، یخچال، ماشین لباسشویی، کولر و وسایل خانگی به فروش میرسید.