صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: دسترسی به اطلاعات سنگ تهداب پاسخگویی و شفافیت در ادارات است

 معاون رئیس جمهور:  دسترسی به اطلاعات سنگ تهداب پاسخگویی و شفافیت در ادارات است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در محفل معرفی اعضای جدید "کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات" گفت که دسترسی به اطلاعات سنگ تهداب پاسخگویی و شفافیت در ادارات است.
عینالدین بهادری، زهرا موسوی، حمدالله ارباب، نجیبه مرام و فضلالباری بریالی به عنوان اعضای جدید کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات تعیین شده اند که دیروز(یکشنبه، 9 جدی) براساس حکم ریاست جمهوری، معرفی شدند.
سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور دراین محفل گفت: «حق دسترسی به اطلاعات یک حق اساسی و جهان شمول است که سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) با تصویب قطعنامه 70/38 در نوامبر 2015 روز 28 سپتمبر را به عنوان روز جهانی «دسترسی آزاد به اطلاعات» نام گذاشت و از سال 2016 این روز رسما در تقویم جهانی وارد گردید.» به گفته او، بدون حق دسترسی به اطلاعات، تحقق آزادی بیان نیز ناممکن است و آزادی بیان یک شعار سیاسی نیست؛ بلکه یک ضرورت اساسی برای زندگی سالم و عزتمند است.
او افزود: «دسترسی به اطلاعات سنگ بنای پاسخگویی و شفافیت در ادارات دولتی و خصوصی است. بنابراین در هر ادارۀ که چرخش آزاد اطلاعات، پاسخگویی و شفافیت وجود نداشته باشد، فساد در آن اداره  کتمان خواهد شد.»
آقای دانش تاکید کرد که در شرایط کنونی "قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان" یکی از معتبرترین قوانین در زمینه آزادی بیان در دنیا شناخته شده است، بنابراین این قانون در کنار قانون حمایت از افشاکنندگان فساداداری و قانون مبارزه علیه فساد اداری میتواند به عنوان مکمل همدیگر زمینه فساد را از بین برده ضامن شفافیت باشد که یک اصل کلیدی در حکومتداری خوب است.»
براساس حکم ماده پنجاهم قانون اساسی، حق دسترسی به اطلاعات یکی از حقوق اساسی شهروندان افغانستان و بخشی از حق آزادی بیان است که حکومت نسبت به حمایت از آن مکلفیت قانونی دارد. مطابق مفاد این ماده قانون اساسی، شهروندان افغانستان حق دسترسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارد و این حق جز صدمه به حقوق دیگران و امنیت عامه، حدودی ندارد.
همچنین معاون رئیس جمهور با اشاره به دستاوردهای افغانستان در عرصههای آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات و جایگاه قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان در سطح جهانی، تأکید کرد و گفت که این دستاوردها آنقدر برای جامعه افغانستان حیاتیاند که حتا در قبال صلح با مخالفان مسلح نیز قابل معامله و گذشت نیست.
آقای دانش تاکید کرد که اگر آزادی بیان نباشد، هیچ صلحی پایدار نخواهد ماند؛ زیرا سلب آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات، خود به خود زمینه استبداد و دیکتاتوری را در کشور فراهم میسازد و ممکن کشور به همان نقطه سیاه تاریخ گذشته برگردد.
در همین حال، خانم حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که روند گزینش اعضای جدید این کمیسیون در یک پروسه شفاف صورت گرفته و این وزارت آماده هر نوع همکاری با اعضای جدید کمیسیون دسترسی به اطلاعات است تا بستر مناسب شفافیت و پاسخگویی در تمامی ادارات به وجود آید.
سید اکرام افضلی، سرپرست کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات نیز کارکرد این کمیسیون را موفقانه خواند و تدوین استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات و همچنین تدوین و بازنگری قانون دسترسی به اطلاعات را از مهمترین دستاوردهای این کمیسون طی سه و نیم سال گذشته خواند.
او افزود که این کمیسیون از بدو تاسیس، به تمام شکایتهای واصله رسیدگی کرده است و چگونگی پاسخگویی ادارهها به شهروندان، معیاری برای حکومتداری خوب و اداره سالم دولتی و غیر دولتی است.
خانم نجیبه مرام، عضو جدید کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات نیز گفت که پس از این هیچ ادارهای حق ندارد اطلاعات را تحت عنوانهای محرمیت و یا بهانه های دیگر کتمان کند، محرمیت اطلاعات نهادها توسط این کمیسیون بر مبنای ماده شانزدهم کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات تعیین میشود. مطابق با قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان، اطلاعاتی که دارای 20 سال قدامت باشد محرم شمرده نمیشود.
کمیسیون مستقل دسترسی به اطلاعات پس از تشکیل حکومت وحدت ملی به وجود آمد و دارای پنج عضو میباشد که سه عضو آن هرکدام به مدت پنج سال و دو عضو دیگر هرکدام به مدت سه سال در این کمیسیون مسئولیت دارند.