صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان از راه فایبر نوری عضو پروژۀ وصل آسیای شرقی و اروپای غربی شد

افغانستان از راه فایبر نوری عضو پروژۀ وصل آسیای شرقی و اروپای غربی شد

  وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشور میگوید که افغانستان، عضویت پروژه (TASIM) وصل کشورهای آسیای شرقی و اروپای غربی از طریق فایبرنوری را به دست آورد.
در خبرنامه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی آمده است که کشور های آسیای شرقی و اروپای غربی، از طریق پروژه وصل فایبر نوری  (TASIM) از فرانکفورت جرمنی تا هانکانگ امتداد مى یابد، که از این طریق  پروژه فایبر نوری از افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکیه و جرمنی میگذرد.
محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان و مشاور ریس جمهور در مسایل زیربنا، شهزاد گل آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، در نشست سه جانبه مقامات افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان در کشور آذربایجان، در مورد عملی کردن پروژه یاد شده سخن گفته اند. منبع نوشته است که یک کمیته تخنیکی، جهت عملی کردن و پیش بردن کارهای تخنیکی در میان آذربایجان، ترکمنستان و افغانستان ایجاد خواهد شد، که در راستاى فراهم کردن تعهد سه جانبه کار خواهند کرد.