صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آغاز پرچالش دیگر

 آغاز پرچالش دیگر نوسنده : علی آقا مزیدی

در آخرین روز مهلت ثبت نام، تیم" دولت ساز" به رهبری داکتر محمد اشرف غنی و تیم داکتر عبدالله به کمیسیون انتخابات رفته و برای ریاست جمهوری سال 98 ثبت نام کردند. روند ثبت نام نزدیک به یک ماه قبل آغاز شد و روز گذشته، زمان تعیین شده از سوی کمیسیون، به پایان خود رسید. در این فرصت از جمع 73 تن از کسانیکه بستههای معلوماتی ریاست جمهوری را در یافت کرده بودند، تنها 14 تن برای پیکارهای انتخاباتی، موفق به ثبت نام گردیدند. با این حال ، این مرحله با موفقیت برای نامزدان به پایان رسید اما این پایان آغازی برای یک مرحله دشوار دیگر است.
با ختم ثبت نام، پروسه بسا مهمتر و حساستری پیکارهای انتخاباتی آغاز میشود. اما این پیکارها با دو نگرانی عمده همراه است:
اول؛ ضعف مدیریت کمیسیونهای انتخاباتی تقریبا مایه نگرانی همه کاندیدای ریاست جمهوری شده است. بی اعتمادی هم اکنون به طور غیر کنترول به وجود آمده و این امر مسیر انتخابات را از همین حالا به سمت تاریکی خط نشان کشیده است. به طور واضح اگر انتخابات ریاست جمهوری به همان شیوهای مدیریت شود که انتخابات پارلمانی مدیرت شد، بحران جدی سیاسی در کشور خلق خواهد شد؛ بهانه جویان، تاوان آن را متوجه حکومت خواهد کرد که نخواست یا نتوانست مانع برای پیش آمد چنین بحران شود.  تقریباً تمامی 14 نامزد ریاست جمهوری، در بیانیه و سخنرانیهای خویش نسبت به  وضعیت موجود در کمیسیونهای انتخاباتی، اظهار نگرانی کرده و خواهان تغییرات اساسی در آن شدند. با این اوصاف، توجه نکردن به وضعیت جاری در کمیسیونهای انتخاباتی بهانه خوبی برای کاندیدای شکست خورده در آینده خواهد داد که گفته های خود را مبنی بر اصرار بر تغییرات بنیادی در کمیسیونها تکرار کنند که کسی به آن توجه نکرد.
دوم؛ ناهنجاریها در کمیسیونها به اندازه ای است که  خود کمیشنران انتخاباتی نیز نسبت به ضف مدیرت پروسه باورمند هستند. کمیشنران بیشتر از همه خود میدانند که نسبت به این پروسهای حساس ملی بی اندازه با سبکی و کم توجهی پرداخته شده است. از این رو کمیشیران  بیشتر از دیگران باور مند به تغیرات اساسی در این نهاد حساس  و مهم هستند.
از سویی هم، فضای به وجود آمده بی اعتمادی، مسوولان کمیسیون های انتخاباتی را دچار تردید و دلهره نسبت به آینده کاری شان ساخته است. چنین تردید و ابهام برای کسانی که می خواهند یک پروسه ملی را رهبری کنند، ناکار آمدی و بی کفایتی را به وجود آورده و در نتیجه ضربه شکننده ای را به انتخابات آینده خواهد زد.
برنامههای زیادی اند که مسوولان کمیسیون های انتخاباتی از همین حالا برای ایجاد و اصلاح انان می بایستی اقدام کرده و برنامه ریزی کنند.کمیسیونهای انتخاباتی تاکنون هیچگونه پلان عملی برای انتخابات بعدی با توجه به مشکلات عدیده در انتخابات ولسی جرگه از خود ارایه نکرده اند. تاکنون مسوولان کمیسیونهای انتخاباتی این تدبیر را  از خود نشان نداده اند که چالشها و موانع عمده انتخابات گذشته ولسی جرگه را بازشناسی کرده  و برای حل آن ها راهکار عملی و اطمینان بخش ارایه کنند.
هنوز سرنوشت فهرست رای دهندگان واضح نیست که انتخابات ریاست جمهوری با همین فهرست موجود به پیش خواهد رفت یا میکانیزم تازه روی دست خواهد بود. هنوز مشخص نیست که از دستگاه بایومتریک بعنوان یگانه وسیله انگشت نگاری با چه شیوه ای استفاده خواهد شد. زیرا در انتخابات ولسی جرگه، عذر نبودن فرصت برای ایجاد میکانیزم و آموزش پرسنل مسلکی پذیرفته شد؛ اما در انتخابات ریاست جمهوری این غذر پذیرفتنی نخواهد بود.