صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خبرنگاران و رسانه‎ها: آزادی بیان در روند گفتگوهای صلح فراموش نشود

خبرنگاران و رسانه‎ها:  آزادی بیان در روند گفتگوهای صلح فراموش نشود

شماری از فعالان رسانهای و خبرنگاران از دولت و جامعه جهانی خواستند که در روند گفتگوهای صلح، آزادی بیان که یکی از دستاوردهای مهم نظام کنونی است، فراموش نشود.
لطیف محمود، استاد دانشگاه و فعال رسانهای روز یکشنبه 30 جدی در یک نشست خبری در کابل گفت که صلح یک نیاز جدی سرزمین ماست اما نباید آزادی بیان قربانی گفتگوهای صلح شود.
آقای محمود اضافه کرد، در جریان گفتگوهای صلح، همه طرفهای گفتگو کننده، باید آزادی بیان، گردش آزاد اطلاعات و فعالیت آزادانه رسانهها را به عنوان اصول بنیادین، مدنظر بگیرند.
او افزود، نتایج گفتگوهای صلح نباید منافی آزادیهایی باشد که در قانون اساسی، قانون رسانههای  همگانی، قانون دسترسی به اطلاعات و سایر اسناد تقنینی برای رسانهها و خبرنگاران است، باشد.
در اعلامیهای که نهادهای رسانهای و فعالان رسانهای منتشر کردند نیز ذکر شده که در زمان مذاکرات صلح، گروه طالبان باید مصؤنیت خبرنگاران و رسانهها را تضمین کند و مانع رفت و آمد آنان نشوند.
این نهادهای همچنین در اعلامیه خود نوشتهاند که از دولت میخواهیم آزادی بیان را "خط سرخ" خود در جریان گفتگوهای صلح قرار دهد.
این نگرانی در حالی مطرح میشود که سه روز پیش، شورای عالی صلح در نشستی که با مسئولان رسانهها و خبرنگاران داشت، عنوان کردند که آزادی بیان قربانی گفتگوهای صلح نخواهد شد.
گروه طالبان حدود دو دهه پیش زمانی که بر کابل حاکم شد، دستور داد که تمامی تلویزیونها بشکنند و کسی اجازه دیدن تلویزیون را نداشت. در آن زمان فقط یک رادیو وابسته به گروه طالبان نشرات داشت.
اما اکنون گروه طالبان مخالفت جدی با حقوق زنان نشان نداده و حتی در برخی موارد در اعلامیههای گفته است که مشکلی با این موارد ندارد.
فهیم دشتی، عضو فدراسیون ژورنالیستان میگوید که تاکنون چندین نشست برگزار شده اما هیچ اشارهای به آزادی بیان و چرخش اطلاعات نشده است. او گفت که اکنون این نگرانی به وجود آمده است که آزادی بیان قربانی گفتگوهای صلح نشود.
گفتگوهای صلح در ماههای اخیر شدت بیشتری گرفته است و تاکنون در چندین کشور نشستهای مختلفی در پیوند به صلح افغانستان برگزار شده است.