صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: مردم افغانستان در چهل سال گذشته قربانی افراطگرایی بوده است

معاون رئیس جمهور: مردم افغانستان در چهل سال گذشته قربانی افراطگرایی بوده است

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که مردم افغانستان در چهل سال گذشته، قربانی افراطگرایی بوده است و به همین دلیل باید با افراطگرایی مبارزه جدی صورت گیرد.
آقای دانش که دیروز (سه شنبه، دوم دلو) در هشتاد و ششمین دور فراغت دانشجویان دانشگاه کابل سخنرانی میکرد، گفت که "مشاهدات تاریخی نیز نشان میدهد که این افراطگرایی چپ و راست بوده که کشور را به بحران و منازعات داخلی و جنگهای نیابتی کشانده است."
او در سخنرانی خود بر مبارزه جدی با اطرافیت دینی، سیاسی و مذهبی تأکید کرد و گفت این نوع افراطیتها، عامل تباهی مردم افغانستان بوده است.
آقای دانش از دانشجویانی که فارغالتحصیل شدند، خواست که با افراطگرایی، نفاق مذهبی، قومی و زبانی در جامعه مبارزه جدی کنند.
او با تأکید بر مبارزه با افراطگرایی و نفاقافگنی در جامعه گفت که "امروزه متأسفانه ما با شکافها و گسستهای سیاسی و اجتماعی مواجه شدهایم و تا زمانی که چنین باشیم، هرچند تحصیلات عالی هم داشته باشیم نمیتوانیم به پیشرفت، خودکفایی، عزت و اقتدار دست یابیم."
معاون رئیس جمهور به دانشجویان دانشگاه کابل گفت که " اگر شما با نفرت پراکنی مبارزه نکنید و اگر شما سنگ بنای وحدت و وفاق ملی را مستحکم نسازید، از هیچ کسی دیگر انتظار نداشته باشید که وطن شما را از این بن بستها و بحرانها نجات بدهد."
افراطگرایی و تروریزم دو عامل عمده جنگ در افغانستان خوانده میشود. بسیاری از کارشناسان تأکید میکنند که مبارزه با افراطگرایی باید از طریق مراکز آموزشی آغاز شود تا جامعه در دام افکار افراطگرایان نیفتد.
دانشگاه کابل نیز به عنوان یکی از مهمترین مراکز تحصیلی کشور، همواره مورد توجه گروههای مختلف سیاسی و فکری بوده و گاهی از نفوذ افراطگرایان در این دانشگاه، گزارش شده است.