صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پنج عضو مخفی گروه طالبان در لغمان بازداشت شدند

پنج عضو مخفی گروه طالبان در لغمان بازداشت شدند

ریاست عمومی امنیت ملی کشور اعلام کرده که نیروهای قطعات خاص این ریاست در یک عملیات پنج عضو مخفی گروه تروریستی طالبان را از مربوطات ولایت لغمان بازداشت کردهاند.
بر اساس اعلامیهای که این ریاست دیروز (سهشنبه، 21 حوت) به رسانهها فرستاده، عتیق الله فرزند عبدالله جان سرباز پولیس محلی فرد نفوذی گروه تروریستی طالبان، حضرت الله به اسم مستعار «فیصل» فرزند حشمت الله، دلاور فرزند امام جان، فیضانالله فرزند رحمت الله و فرمان الله فرزند خیرالله افرادیاند که بازداشت شدهاند.  در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی آمده است که این افراد اعتراف کردهاند که به دستور گروه تروریستی طالبان، در فعالیتهای متعدد تروریستی، جمعآوری اطلاعات در مورد عملیاتهای نیروهای امنیتی و ارائه آن به گروه طالبان، نقش فعال داشتهاند.
ریاست عمومی امنیت ملی روز دوشنبه نیز اعلام کرده بود که یک شبکه تروریستی گروه طالبان را در ولایت بغلان در شمال شرق کشور بازداشت کرده است.
اعضای این شبکه نیز مصروف فعالیتهای تخریبی و جمعآوری معلومات نظامی در ولایت بغلان بودند و یکی از آنها  نفوذی گروه طالبان در قومندانی امنیه ولایت بغلان بود.
نیروهای امنیت ملی در این اواخر عملیاتهای خود علیه گروههای تروریستی را شدت بخشیده است و اعضا و افراد نفوذی این گروهها را از بخشهای مختلف کشور بازداشت کردهاند.