صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمک ۳۶ میلیون دالری بانک جهانی برای تقویت اقتصاد روستایی افغان‌ها

کمک ۳۶ میلیون دالری بانک جهانی برای تقویت اقتصاد  روستایی افغان‌ها

وزارت انکشاف دهات به منظور تقویت اقتصاد روستایی در ۳۴ ولایت، برای پساندازی و قرضهدهی به پنج هزار اتحادیه روستایی که ۸۰ در صد شان زنان اند، به مدت پنج سال ۳۶ میلیون دالر کمک میکند.
این پول بخشی از کمکهای برنامۀ انکشاف اقتصاد روستایی (WEERDP) بانک جهانی به حکومت افغانستان است که توسط وزارت انکشاف دهات تطبیق میشود. از طریق این برنامه، به منظور تقویت اقتصاد روستایی، یک مقدار پول نقد تحت عنوان سرمایه مقطعی به اتحادیهها و گروپهای پسانداز کمک بلاعوض میشود.
عبدالوفی نایبزی، مسئول بخش ارتباطات برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی، به امریکا گفته که هدف این برنامه، از طریق کمک بلاعوض به روستاییان بیبضاعت به ویژه زنان، رشد اقتصاد روستایی است و این برنامه در دو ولسوالی هر ولایت تطبیق خواهد شد.او افزوده: "هدف عمومی این برنامه، مشخص کردن خانوادههای بیبضاعت در مناطق دوردست و کمک با آنها است".
قرار است که این برنامه، در مدت پنج سال ۵۰۰ هزار زن را در ۳۴ ولایت تحت پوشش قرار دهد.
بر بنیاد معلومات وزارت انکشاف دهات، این وزارت نخست با کمک شوراهای محلی، گروپهای تولیدی روستایی را ایجاد میکند، سپس به این گروپها در بانکها حساب باز خواهد کرد و مبلغ مشخص به این حسابها منتقل میکند که از این طریق این پول به تولیدات روستایی به ویژه صنایع دستی هزینه خواهد شد.
به گفتۀ نایبزی، با گذشت زمان این گروپهای تولیدی به اتحادیههای غیررسمی بانکی مبدل خواهند شد.
برای بازکردن حساب به این پنجهزار اتحادیه، نوی کابل بانک و پشتنی بانک در نظر گرفته شده است که در ۲۱ ولایت نوی کابل بانک و در ۱۳ ولایت دیگر پشتنی بانک خدمات عرضه خواهد کرد.
نایبزی گفته که از قبل خانوادههای بیبضاعت در ولایات به کمک شوراهای میثاق شهروندی سروی شده است.