صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۱ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد

انتخابات ریاست جمهوری به تعویق افتاد

کمیسیون انتخابات بار دیگر تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی را به تعویق انداخت.
حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان در یک نشست خبری اعلام کرد که این انتخابات با دو ماه تاخیر به تاریخ شش میزان ۱۳۹۸برابر با ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۹ برگزار میشود.
خانم نورستانی در آخرین روز سال 97 در یک نشست خبری در کابل گفت: "برگزاری انتخابات به تاریخ تعیین شده قبلی مقدور نیست. به منظور تطبیق بهتر قانون انتخابات و به ویژه احکام ماده ۱۹ تعدیل قانون انتخابات، تامین شفافیت و عملی شدن ثبت نام و تشخیص رایدهندگان به طور مصون، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراهای ولایتی و ولسی جرگه ولایت غزنی به تاریخ ۶ میزان ۱۳۹۸ برگزار شود."
به نقل از بیبیسی، رئیس کمیسیون انتخابات گفت: "در صورتی انتخابات به تاریخ فوقالذکر برگزار شده میتواند که جوانب ذیربط به ویژه حکومت بودجه مورد نیاز را به موقع در اختیار کمیسیون قرار دهند."
هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهوری گفته با آن که حکومت انتظار داشت انتخابات در تاریخ اعلام شده برگزار شود؛ ولی با توجه به "استقلالیت" کمیسیون انتخابات؛ حکومت به تصمیم این کمیسیون احترام دارد.
آقای چخانسوری در صفحه توییترش نوشته است: " قرار معلومات، كميسيون مستقل انتخابات پس از مشورتها با احزاب سياسی و نهادهای مدنی ناظر بر انتخابات به اين فيصله رسيده اند. اكنون حكومت با تمام امكانات آماده همكاری با كميسيون مستقل انتخابات میباشد، تا شاهد برگزاری انتخابات شفاف در كشور باشيم."
این دومین بار است که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به تعویق میافتد. ابتدا قرار بود این انتخابات در ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ برگزار شود؛ ولی سه ماه پیش کمیسیون انتخابات اعلام کرد که این انتخابات با سه ماه تاخیر در ۲۹ سرطان برگزار میشود.
دو هفته پیش اعضای جدید کمیسیونهای مستقل انتخابات و شکایتهای انتخاباتی افغانستان انتخاب و معرفی شدند. اعضای جدید این کمیسیونها پس از برکناری اعضای پیشین کمیسیونهای انتخاباتی و توشیح قانون جدید انتخابات از سوی رئیسجمهوری معرفی شدند.
روسا و دوازده عضو قبلی کمیسیونهای انتخابات و شکایات انتخاباتی ممنوعالخروج شدهاند. لوی سارنوالی اعلام کرده که هدف از این کار بررسی اتهامهای سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفوی است.
قانون جدید انتخابات افغانستان حدود چهار ماه پس از انتخابات جنجالی پارلمانی توشیح شد. انتخابات پارلمانی که تاکنون نتایج نهایی آن اعلام نشده است، به دلیل بینظمی و ادعاهای تقلب و جرایم انتخاباتی، انتقادهای گستردهای را در پی داشته است.