صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ملل متحد:‌ گفتگوهای صلح روزنه امید را در دل‌های افغانان ایجاد کرده‌است

ملل متحد:‌  گفتگوهای صلح روزنه امید را در دل‌های افغانان ایجاد کرده‌است

معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر از پیشنهاد سال گذشته حکومت افغانستان مبنی بر مذاکرات بدون قید و شرط با طالبان، استقبال کرده گفت، این پیشنهاد یک روزنۀ امید برای صلح را در دلهای مردم افغانستان به میان آوردهاست.
اندریو گیلمور افزود: "شاهد جنبش گستردۀ مدنی در افغانستان بوده که از گروههای مسلح تقاضا کرده تا از خشونت اجتناب ورزند و به مذاکرات صلح بپیوندند."
معاون آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت، جامعه مدنی و گروههای زنان همچنان در ارتباط به نگرانیها در بارۀ حقوق بشر و حقوق زنان متحد شده، روی مشارکت زنان در هر پروسه صلح تأکید کردهاند.
در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده، بعید به نظر میرسد که حکومت افغانستان از مذاکرات صلح بیرون ساخته شود.
آقای گیلمور همچنین گفت: "هیچگونه توافقی در مسایل مربوط به تساوی، عدم تبعیض، حقوق زنان و مجازات شکنجه نباید صورت بگیرد."
در دوران حاکمیت طالبان در دهه ۱۹۹۰ زنان و دختران در افغانستان از حقوق شان محروم بودند. آنها مجبور به پوشیدن چادری بوده و بدون مرد از خانه بیرون رفته نمیتوانستند. زنان از رفتن به مکتب، کار و مسایل سیاسی، محروم بودند.
همزمان در این گزارش گفته شدهاست که سال ۲۰۱۸ میلادی مرگبار ترین سال در جنگ میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و شورشیان طالبان به حساب میرود.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امورحقوق بشر میگوید، به استثنای گروه تندرو موسوم به دولت اسلامی یا داعش، باقی جوانب درگیر جنگ افغانستان تدابیر را برای کاهش تلفات ملکی در افغانستان اتخاذ کردهاند. اما به گفته او به گامهای مشخص در این راستا نیاز است.