صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور در بلخ: سال نو کوریدور مزار-شانگهای افتتاح می‌شود

 رئیس جمهور در بلخ:  سال نو کوریدور مزار-شانگهای افتتاح می‌شود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور که به منظور تجلیل از سال نو خورشیدی به مزار شریف سفر کرده بود، گفت که دیدگاه من برای بلخ، احیای عظمت آن است و شما در سال نو، شاهد افتتاح کوریدور مزار-شانگهای خواهید بود.
در این مراسم که با اشتراک شماری از اراکین بلند رتبۀ دولتی، مهمانان خارجی از حوزۀ نوروز و هزاران تن از شهروندان بلخ و کشور برگزار شده بود، رئیسجمهور ضمن تبریکی نوروز، گفت که امیدوارم سال نو ۱۳۹۸، سال صلح و ثبات کشور باشد.
رئیسجمهور با اشاره بر اینکه هدف ما اتکاء به خود است، گفت که در چهارسال آینده باید افغانستان تمام بودجۀ عادی خود را، خودش فراهم کند و از یک مملکت وارداتی به یک مملکت صادراتی مبدل شود و منابع عظیم خود را از آب و زمین گرفته تا معادن، انکشاف دهد.
آقای غنی افزود که خداوند برای ما همه چیز را داده است، ما به وحدت و طرح نیاز داریم که رفاه مردم خود را تامین کنیم و فقر مردم افغانستان مورد قبول من نیست. من نمیخواهم رئیسجمهور کشوری باشم که ۱۰۰ نفر میلیونر داشته باشد و ۴۰ درصد مردم گرسنه به خواب بروند. او افزود: هدف ما باید این باشد که هیچ افغان اعم از مرد، زن و طفل، باید گرسنه به خواب نرود.
او خطاب به بلخیان، افزود، امسال پروژۀ برق قوشتپه را که سالهای زیادی انتظارش را داشتید و آبادی سواحل دریای آمو را شاهد خواهید بود. هرکس که افغانستان امروز را نمیشناسد، به این اجتماع بزرگ نظر کند.
آقای غنی ادامه داد که سال ۱۳۹۸ سال صلح خواهد بود، اما مهم ایناست که ما صلح پایدار میخواهیم، نه صلح که از آن بوی خون میآید. رئیسجمهور گفت که صلح و انتخابات لازم و ملزوم یکدیگراند، من به قوای امنیتی و دفاعی خود افتخار میکنم که با یک امر، در تمام افغانستان آتشبس کردند.
در این مراسم، جهندۀ حضرت علی به هدایت رئیسجمهور کشور برافراشته شد و اشتراک کنندگان جشن نوروز، برای برقراری صلح و ثبات پایدار و رفاه و آسایش مردم افغانستان، به درگاه اقدس الهی دعا کردند.
همچنان در این مراسم محمداسحاق رهگذر والی بلخ صحبت کرد و ضمن تبریکی نوروز و خوش آمدید به رئیس جمهور و مهمانان، در مورد پیشینۀ تاریخی بلخ و مدنیت آن صحبت کرده، گفت که مردم از سراسر کشور در این ولایت در فضای صلح و آرامش زندگی میکنند.
وی گزارش خویش را در خصوص برنامههای مختلف عمرانی و زیربنایی در ولایت بلخ از جمله احداث سرکها، اعمار شفاخانهها، فابریکهها و مکاتب در ولسوالیها، سرک حلقوی مزارشریف، اعمار محبس، افزایش عواید، اعمار مساجد، سالونهای فاتحهخوانی و آب آشامیدنی به رئیسجمهور ارائه کرد.