صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۶ حوت ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان سال گذشته به ارزش ۱۱۰ میلیون دالر نباتات طبی صادر کرد

افغانستان سال گذشته به ارزش ۱۱۰ میلیون دالر نباتات طبی صادر کرد

وزارت صنعت و تجارت کشور گفته است که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، افغانستان به ارزش ۱۱۰ میلیون دالر نباتات طبی صادر کرده است.
سمیر رسا، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت روز یکشنبه (۴ حمل) به صدای امریکا گفته که افغانستان سال گذشته پنج قلم صادراتی داشت که از جمله پوست، قالین، نبات طبی، میوه خشک و تازه بوده است.
به گفتۀ وی، نباتات طبی گوناگون شامل صادرات است که در ردۀ سوم صادرات افغانستان قرار دارد.
آقای رسا افزود: "نباتات طبی در جایگاه سوم صادرات قرار دارد که ۱۳ در صد صادرات را تشکیل میدهد. صادرات نباتات طبی در حدود ۱۱۰ میلیون دالر صادر شده از جمله هِنگ که یک نبات طبی باارزش است، بیشتر به هند صادر شده است". او گفت که بوتۀ هِنگ در بدخشان، تخار و ولایات شمالشرق کشت میشود که در ساخت ادویه از آن استفاده میگردد. هندوستان، پاکستان، ترکیه، ایران، عربستان سعودی، مالیزیا، فرانسه از جمله کشورهایی هستند که نباتات طبی افغانستان را وارد میکنند. ارقام وزارت صنعت و تجارت نشان میدهد که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی میزان صادرات کشور به ۸۷۵ میلیون دالر میرسد؛ اما این وزارت تلاش دارد که این رقم امسال به یک میلیارد دالر افزایش یابد.