صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حدود 300 میلیون دالر در بخش پارک‌های صنعتی پایتخت سرمایه‌گذاری خواهد شد

حدود 300 میلیون دالر در بخش پارک‌های صنعتی پایتخت سرمایه‌گذاری خواهد شد

مسئولان اداره انکشاف زون پایتخت میگویند که در دو یا سه سال آینده، حدود 300 میلیون دالر سرمایه برای پارکهای صنعتی زون پایتخت جذب خواهد شد.
عبدالسمیع ستانکزی سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت روز شنبه 24 حمل در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت" گفت که پنج برنامه در دستور کار این اداره است که جذب حدود 300 میلیون دالر، یکی از این برنامهها است.
آقای ستانکزی افزود، انکشاف زیربناهای اساسی، تطبیق پروژههای خاص طبق دستور رئیس جهموری، انکشاف متوازن شهری زون پایتخت، ایجاد فعالیتهای اقتصادی، بهسازی، تجدید و ارتقای کیفیت ساحات غیر پلانی و ایجاد حکومتداری خوب، از جمله کارهایی است که در سال 1398 انجام میشود.
او علاوه کرد که ادارۀ انکشاف زون پایتخت طرحهای متعدد را به منظور ایجاد دورنمای انکشافی، استفادۀ مؤثر از ملکیتهای دولتی و پروژههای خاص و عاجل؛ تهیه و به ریاست جمهوری سپرده است. آقای ستانکزی گفت که مهمترین این طرحها، تهیه طرح استفادۀ موثر از ملکیتهای نهادهای عدلی و قضایی در ساحات زون پایتخت، تهیه طرح اسکان عودت کنندگان در شهرکهای مهاجران باریک آب کوه کرغ و پالیسی اعمار شهرکها، تهیه طرح استفاده مؤثر از ملکیتهای وزارت تجارت و صنایع در ولایت کابل و تهیه پلان بهسازی ساحات آبدات تاریخی در زون پایتخت است.
او همچنان گفت که مردم به زودی شاهد مژدههای امید بخش بیشتری در مورد عمران، بهسازی و انکشاف در عرصههای مختلف و عرضه خدمات سریع در محدوده زون پایتخت خواهند بود.
سرپرست اداره انکشاف زون پایتخت همچنین از برنامه های این اداره در مورد اشتغال و تمرکززدایی گفت که ایجاد زونهای صنعتی، زراعتی و لوژیستیکی در چهار گوشه محدوده زون پایتخت کاری است که این ساحات را از مصرفی بودن به خودکفایی سوق میدهد و زمینه بهتر و بیشتر اشتغال را فراهم خواهد کرد.