صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سیگار: برنامه‌های مشترک امریکا و افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده است

 سیگار:  برنامه‌های مشترک امریکا و افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر ناکام بوده است

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، به تازگی از افزایش کشت کوکنار در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که برنامههای مشترک دولت امریکا و حکومت افغانستان در زمینه کاهش کشت کوکنار مؤثر نبوده است.
جان سوپکو بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در جلسه کمیته امنیت ملی کانگرس امریکا گفته است که برنامههای محو مزارع کوکنار هیچ گونه کاهشی در زمینه کشت کوکنار و میزان تولید تریاک به وجود نیاورده است.
جان سوپکو بیان داشته:"اگر واقعیت را بگویم، هیچ یک از برنامههای ما در بخش مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان مؤثر نبوده است. در ده سالی که ما برنامههای محو مزارع کوکنار را به پیش بردیم، توانستیم تنها پنج درصد کوکنار کشت شده در افغانستان را محو کنیم."
او همچنان به اعضای کانگرس امریکا گفته است که از آغاز برنامه مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان، 9 میلیارد دالر در زمینه تطبیق این برنامهها به مصرف رسیده است.
در همین حال، شماری از کارشناسان مبارزه با مواد مخدر میگویند، کشت کوکنار در افغانستان از 130 هزار هکتار زمین به 308 هزار هکتار زمین رسیده است که این امر، افزایش چند درصدی کشت کوکنار در افغانستان را نشان میدهد.
سیدمهدی کاظمی کارشناس مبارزه با مواد مخدر به خبرگزاری جمهور گفته که:"افزایش کشت کوکنار بیانگر این موضوع است که برنامههای دولت موفق نبوده است. ده سال قبل، در ده ولایت افغانستان کوکنار کشت میشد اما در سالهای اخیر به 20 ولایت کشت صورت میگیرد، به این معنی که ده ولایت افغانستان به کشت کوکنار روی آورده است."
آقای کاظمی افزوده که معیشت بدیل برای دهاقین یکی از برنامههای دولت بود که به گونه مشترک با کشورهای همسایه روی دست گرفته شد اما تطبیق این برنامه مؤثریت لازم را به وجود نیاورد. او همچنان علاوه کرد:"بحث این است که دهاقین کوکنار کشت میکنند و قاچاقبران پول تریاک را سه الی چهار سال قبل به دهاقین پرداخت میکنند."
او از سرمایهگذاری قاچاقبران مواد مخدر بالای دهاقین افغانستان سخن گفت که مافیای مواد مخدر با پرداخت پول چهار سال قبل، دهاقین از آنها بدهکار میشوند و این امر باعث میشود که آنها (دهاقین) همه ساله کوکنار کشت کنند و تمامی خرید و فروش تریاک، بالای زمینهای دهاقین انجام میشود.
قبل از تشکیل حکومت وحدت ملی، قطعه 250 نفری از نیروهای پولیس در چارچوب معینیت مبارزه با مواد مخدر فقط در راستای محو کشت کوکنار فعالیت میکرد و ساحاتی که کشت صورت میگرفت، عملیاتهای گسترده ای برای تخریب مزارع کوکنار انجام میدادند اما با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، این قطعه با تمام تجهیزات آن لغو و به وزارت امور داخله مدغم شده است.
هرچند، مبارزه با موادمخدر یکی از برنامههای وزارت امور داخله است اما براساس اظهارات کارشناسان مبارزه با موادمخدر، در حال حاضر محو کشت کنار در اولویت برنامههای دولت قرار ندارد.