صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت: مهار خشکسالی، از فاجعه بزرگ بشری جلوگیری کرد

وزارت زراعت:  مهار خشکسالی، از فاجعه بزرگ بشری جلوگیری کرد

مسئولان وزارت زراعت و مالداری میگویند که اگر خشکسالی سال گذشته مهار نمیشد، فاجعه بزرگ بشری و مالداری به وقوع میپیوست که زیانهای آن تا 10 - 15
سال بعد نیز جبران پذیر نبود.نصیر احمد درانی،  سرپرست زراعت و مالداری روز دوشنبه 26 حمل، در نشست "حسابدهی دولت به ملت" گفت که "مالداری افغانستان بر اثر تغییرات اقلیمی و خشکسالی مورد تهدید قرار گرفت، اما این وزارت توانست که هر بُعد این تهدید بشری و مالداری مهار کند. آقای درانی افزود که برای مهار خشکسالی، تقریبا ۲۰۰ هزار تُن گندم و ۵۰ هزار تُن علوفهی متراکم به مالداران داده شد تا خشکسالی موفقانه مدیریت شود.
سرپرست وزارت زراعت و مالداری در این نشست همچنین به دیگر فعالیتهای وزارتش اشاره کرد و گفت که ۲۳۵ شبکهی آبیاری ساخته شده، امکانسنجی و مطالعات برای ساخت کانالهای بزرگ، ساخت لابراتوارها، فارمهای تحقیقی و تولیدی آغاز شده است.
آقای درانی افزود که پروژههای راکد، ساخت هزاران هکتار باغ میوه و توسعهی پستهزارها و جنگلها، ایجاد صدها سبزخانه تجارتی، بخشی از کارکرد وزارت زراعت در سال ۱۳۹۷ است.
همچنان احیا و حفاظت از ۳۲۰ هکتار جنگل، ۱۴۶۶ هکتار چراگاه، کشتزار نباتات طبی، تولید ۲۰ میلیون نهال و حفاظت از ۴۶۵ هکتار کمربند سبز کابل نیز کارکردهای وزارت زراعت را تشکیل میدهد.
وزیر زراعت با اشاره به برنامه های این وزارت در سال ۱۳۹۸ گفت که ساخت ۳۴۴ شبکهی آبیاری، تکمیل مطالعات امکانسنجی کانالهای بزرگ آبیاری، ساخت ۵۰ قطعهی آبیاری قطرهای نمایشی، آغاز کار کانالهای پایانی بند کمالخان و آبیاری برخی زمینها با انرژی آفتابی در کنر و بادغیس، از برنامههای سال جاری وزارت زراعت است.
احیای ۶۵۰۰ هکتار جنگل چارمغز، ایجاد ۲۰۵ هکتار جنگل اقتصادی و محروقاتی، تولید ۶.۴ میلیون نهال جلغوزه در ولایتهای خوست پکتیا و پکتیکا در مساحت هشت هزار هکتار، احیای ۲۱۰۰ هکتار چراگاه، حفاظت از ۲۰۰ هکتار ریگ روان و احیا و نگهداری ۸۲۰۰ هکتار کشتزار هینگ و شیرینبویه، از برنامههای وزارت زراعت در بخش حفاظت از منابع طبیعی است.
آقای درانی گفت که در بخش مالداری، قرار است ۴۱۹۱ هکتار باغ جدید ایجاد و ۲۷۰۰ هکتار باغ احیا شود و نیز ۱۷۶۵ خشککنخانه و ۱۰۳ سبزخانهی تجارتی اعمار شود.
او افزود، آغاز کار عملی ساخت سردخانهها، تجهیز ۱۲ لابراتوار قرنطینی (به شمول لابراتوار بادام باغ)، آغاز کار ساخت سیلوهای کابل، هرات و قندهار و تکمیل دیزاین سیلوهای بلخ، بدخشان و بغلان، تکمیل ساخت مسلخهای کابل (شکردره)، هرات، بلخ و کندز، برنامههای زیربنایی امسال وزارت زراعت را تشکیل میدهد.
همچنان تطبیق ۶.۶ میلیون واکسین بروسلوز حیوانی، تولید ۳.۵ میلیون واکسین مختلف حیوانی، القاح نسل حیوانات، ساخت شش قطن و هشت حوض و توزیع ماشینهای خوراکهسازی برای کوچیها و دیگر مالداران، ساخت ۱۶ ذخیرهی خوراکهی حیوانی، توزیع چهار میلیون چوچهماهی، ساخت ۱۴۳ فارم ماهیپروری، ساخت ۷۰ مرغداری (۵۰۰۰، ۲۵۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ قطعهای) و آغاز کار ساخت فابریکهی پروسس شیر با ظرفیت ۳۰ هزار لیتر در روز به صورت فرادما (UHT ) در کابل، از پلانهای تطبیقشدنی امسال وزارت زراعت است.
آقای درانی همچنین گفت که با توزیع بستههای مرغداری، ساخت باغچههای خانگی و ساخت مرکزهای پروسس و بازار محصولات زراعتی، قرار است امسال ۵۱ هزار و ۶۲۹ زن مورد حمایت اقتصادی قرار بگیرند.
ارایهی قرضهی آسان به دهقانان از طریق "مایکروفایننس بانک" و کمک به سرمایهگذاران در بخش زراعت، از دیگر برنامههای امسال وزارت زراعت است که سرمایهگذاران و سکتور خصوصی میتوانند از آن بهره ببرند.