صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت امور مهاجران: اقامت نزدیک به 3 میلیون مهاجر در ایران و پاکستان تمدید شده است

وزارت امور مهاجران:  اقامت نزدیک به 3 میلیون مهاجر در ایران و پاکستان تمدید شده است

مسئولان وزارت امور مهاجران و عودت کنندگان میگویند که با رایزنیهای این وزارت، زمینه تمدید اقامت 3 میلیون مهاجر در ایران و پاکستان فراهم شده است.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان، روز دوشنبه 26 حمل در نشست "حسابدهی حکومت به ملت" در مورد فعالیتهای وزارتش در سال 97 و برنامهها در سال 98 سخن زد.
آقای عالمی گفت که در سال 1397 خورشیدی به وضعیت بیش از یک و نیم میلیون بیجاشده داخلی و عودت کننده در داخل کشور رسیدگی شده و از اخراج اجباری مهاجرین افغان از کشورهای اروپایی و ترکیه، جلوگیری شده است.
او افزود که در نتیجه مذاکرات هیئت وزارت امور مهاجرین با کشورهای میزبان، زمینه اقامت قانونی مهاجرین در آن کشورها فراهم شده و روی یک مدیریت مشترک مهاجرت، به تفاهم رسیدهاند.
وزیر امور مهاجرین همچنین رسیدگی عاجل به وضعیت بیش از ۱۲۵ هزار خانواده بیجاشده در داخل کشور و مدیریت بیش از ۸۰۰ هزار برگشت کننده به کشور را از دست آوردهای دیگر وزارت در سال ۱۳۹۷ عنوان کرد.
او گفت که به منظور بهتر شدن روند ادغام سالم برگشت کنندگان در کشور، فرمان ریاست جمهوری تعدیل شد، شهرکهای مهاجرین مورد بررسی تخنیکی قرار گرفته و از غصب بیش از ۴ هزار نمره زمین در شهرکهای مهاجرین، جلوگیری شده است.
پرداخت حقوق حدود 175 هزار ورثه شهدا
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در سلسله برنامههای "پاسخ دهی حکومت به ملت" گفت که در سال 1397 خورشیدی، ۲۳۹۸ سند وثیقه ورثه شهدا در مرکز، توسط کمیسیون تثبیت وثایق بررسی شد و حقوق ۱۷۴۴۴ نفر از ورثه شهدای نظامی و ملکی  پرداخت شده است.
لعل الدین آریوبی، وزیر دولت در امور شهدا ومعلولین در این نشست که روز دوشنبه 26 حمل برگزار شده بود، ضمن نشر این خبر، گفت که طرح تعدیلات قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهداء و مفقودين، ترتیب شده است و پس از نظر خواهی، به منظور طی مراحل قانونی به وزارت عدلیه ارسال میشود.
آقای آریوبی افزود که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۴۴۴ نفر به منظور افتتاح حساب بانکی از طریق مدیریتهای عمومی تادیات نظامی، افراد و تادیات ملکی، به وزارت مالیه معرفی شدهاند.
همچنان در جریان سال ۱۳۹۷، بیش از 2 هزار شهید نظامی ثبت شدهاند و بیش از 5 هزار ورثه شهدای ملکی نیز با یومتریک شدهاند.
او علاوه کرد، کنترول و مراقبت دوامدار از محیط زیست و حفظ الصحه آسایشگاهها و معرفی مریضان به مراکز صحی؛ مطالبه ۷ درصد بورسیههای خارجی، اپارتمانها و نمرات رهایشی برای معلولین و ورثه شهدا از نهادهای مربوط و معرفی معلولین و ورثه شهدا برای تداوی و معالجه به مراکز صحی داخل و خارج کشور، از دیگر کارکردهای وزارت دولت در امور شهدا و معلولین در سال ۱۳۹۷ است.
وزارت دولت در امور شهدا و معلولین از برنامههای این وزارت برای سال ۱۳۹۸ نیز یاد آوری کرد و گفت که پرداخت حقوق به ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت، تطبیق سیستم الکترونیکی بایومتریک، بررسی وثایق ورثه شهدا در مرکز و ولایات، بانکی سازی پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین و ترتیب طرح ایجاد صندوق حمایوی برای ورثه شهدا و معلولین، مهمترین اهداف وزارت دولت در امور شهدا ومعلولین را تشکیل میدهد.