صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل حقوق بشر: مضمون حقوق بشر شامل نصاب درسی شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر:  مضمون حقوق بشر شامل نصاب درسی شود

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانۀ "آموزش و ترویج حقوق بشر" پیشنهاد کرده است که برای آگاهی از موازین حقوق بشری و ترویج آن، حقوق بشر به عنوان یک مضمون شامل نصاب تدریسی معارف و تحصیلات عالی شود.
در این گزارش آمده است که برای افراد بیسواد و کم سواد نیز از طریق معینت سوادآموزی وزارت معارف، در مورد موازین حقوق بشری، آگاهی و آموزش داده شود.
عبدالاحد فرزام، رئیس دفتر ساحوی حقوق بشر در کابل روز دوشنبه (۲۶ حمل) گفته که آنان با مقامهای وزارت معارف و تحصیلات عالی در این مورد گفتگو کرده و امیدوار اند که در سال جاری، تفاهمنامههای برای گنجاندن حقوق بشر به عنوان یک مضمون در نصاب تعلیمی و تحصیلی حقوق بشر، با این دو اداره، امضا گردد.
آقای فرزام گفته "هنوز ممکن است که مشکلاتی موجود باشد در نصاب تعلیمی و موارد و نکات زن ستیزی که در تعارض است با حقوق زنان و خشونتزا است، باید از نصاب تعلیمی ما رفع شود". وزارت معارف کشور نیز تایید میکند که در نصاب تعلیمی، یک سلسله مشکلاتی وجود دارد و در بعضی موارد مسایل حقوق بشری و حقوق زنان به گونۀ نهادینه در آن، گنجانده نشده است.
اما نوریه نزهت، سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفته که در حال حاضر، برنامه تجدید نصاب تعلیمی، تحت کار است و در نصاب جدید، روی موازین حقوق بشری، تمرکز خواهد شد.
او افزوده: "ما حتی مفردات درسی کشورهای پیشرفته جهان و حتی کشورهای اسلامی همسایه را مطالعه و مرور کردیم، با توجه به همین مقایسه و با توجه به نیازمندیهای جامعه دیروزی، ما تلاش میکنیم که تمامی موارد مرتبط با حقوق زنان و حقوق بشری در نصاب جدید معارف افغانستان گنجانده شود".
وزارت تحصیلات عالی نیز تایید کرده است که مضامین حقوق بشر در رشتههای مختلف، در نصاب درسی تحصیلات عالی گنجانیده شده است.
گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته که بنیادگرایی و اندیشههای افراطی، عرف و عنعنات ناپسند، ناامنی و مخاصمات مسلحانه، از چالشهای اساسی سد راه ترویج حقوق بشر است.
کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۳۹۷ خورشیدی، هشت هزار و ۴۸۱ تن را شامل چهار هزار و ۵۲۲ زن و سه هزار و ۹۵۹مرد، در مورد حقوق بشر آموزش و آگاهی داده است.
این افراد کارمندان نهادهای امنیتی، نهادهای عدلی، دانش آموزان، کارمندان رسانهها و شهروندان عادی بوده است.