صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حج اوقاف: سال گذشته دستکم700 دکان تعویض نویسی مسدود شده است

حج اوقاف:  سال گذشته دستکم700 دکان تعویض نویسی مسدود شده است

وزارت حج و اوقاف میگوید که 700 دکان تعویض نویسی و فال بینی در جریان سال گذشته زیرچتر برنامه مبارزه با خرافات این وزارت، مسدود شده است. مولوی عبدالحکیم منیب سرپرست وزارت حج و اوقاف دیروز (سه شنبه، 27 حمل) در برنامه حسابدهی دولت به مردم از مسدود شدن 700 باب دکان تعویض نویسی خبر داد.
آقای منیب گفت که در چوکات برنامه مبارزه با خرافات از صاحبان دکانهای تعویض نویسی نیز تعهد گرفته شده تا ترک شغل کنند.
برنامه انسداد دکانهای تعویض نویسی پس از آن توسط حکومت روی دست گرفته شد که  سه سال پیش پس از ادعای یک تعویض نویس مبنی بر آتش زدن آیات قرآن کریم توسط یک دختر به نام فرخنده، مردان خشمگین او را زیر لگد کشتند و جسدش را نیز به آتش کشیدند. این واقعه با بازتاب گسترده ملی و بین المللی روبرو شد.
با این وجود، وزیر حج و اوقاف، مبارزه با افراطگرایی و جلوگیری از طرح مباحث افراطی در مساجد را نیز از برنامههای پارسال و امسال این وزارت خواند و گفت که درسالهای اخیر خطبههای ملا امامان اکثر مساجد کشور از سوی این وزارت ترتیب میشود.
پیش از این گزارشهای انتشار یافته بود که از ترویج افراطگرایی در مساجد حکایت داشت، بنا براین گزارش ها، افرادی که بعضا به شبکه های افراطی و استخبارات منطقه وابسته بودند، مسائل افراطی را در مساجد مطرح میکردند.
وزرات حج او وقاف تاکید کرد که با این موارد نیز در جریان سالهای گذشته مبارزه صورت گرفته است. منیب توجه حکومت وحدت ملی به مساجد را چشمگیر توصیف کرده و گفت که درصدی هزینه که این حکومت برای ترمیم و بازسازی مساجد اختصاص داده بیشتر از تمام هزینهای است که تمام رییس جمهورها و حاکمان پیشین در این بخش مصرف کردهاند.