صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آلمان 5.1 میلیارد افغانی برای رشد حکومتداری خوب کمک می‌کند

آلمان 5.1 میلیارد افغانی برای رشد حکومتداری خوب کمک می‌کند

وزارت مالیه کشور اعلام کرده است که وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان تعهد کرده است که 5.1 میلیارد افغانی را در عرصههای حکومتداری خوب، توسعه پایدار اقتصادی و نیز توسعه شهری و زیر بنای شهرداریها در کشور، کمک میکند.
این وزارت روز سهشنبه 26 حمل با نشر خبرنامهای ضمن این خبر، نوشته است که آلمان مبلغ ۸،۷ میلیارد افغانی دیگر به صندوق وجهی بازسازی افغانستان اختصاص خواهد داد.
به نقل از خبرنامه، وزارت مالیه، آلمان از سال ۲۰۰۱ میلادی بدینسو، مجموعاً ۳۴۵ میلیارد افغانی را به افغانستان کمک کرده است.
وزارت مالیه نوشته است که آلمان در بدل این کمکها از حکومت افغانستان انتظار دارد که تحت چهارچوب پاسخگویی متقابل جینوا، به تعهدات خویش مبنی بر انجام اصلاحات در زمینۀ مبارزه با فساد اداری، جلوگیری از خشونت علیه زنان، تساوی جندر و فرصتهای مساوی برای زنان و نیز تأمین شفافیت در استخراج معادن عمل کند.
این وزارت میگوید که مبالغی که قرار است کمک شود، مشروط بر تطبیق اصلاحاتی خواهد بود که مشترکاً در چهارچوب پاسخگویی متقابل جینوا، روی آنها موافقه صورت گرفته است.
به نقل از خبرنامه وزارت مالیه، علاوه بر آن، مبلغ ۳،۵ میلیارد افغانی از طریق همکاری دو جانبه که در سکتور انرژی سرمایه گذاری خواهد شد، مشروط به انجام رهنمودهای فعالیت و حفظ و مراقبت پروژههای جاری و آیندۀ پلان شده به منظور پایداری این پروژهها است.
ناهید سرابی، معین امور پالیسی وزارت مالیۀ در این رابطه گفت: "همانطوریکه در استراتژی رشد و نیز چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تسجیل شده است، حکومت در نظر دارد به رشد اقتصادی بالاتری دست یابد، مناسبات دوستانهاش را با کشورهای همسایه توسعه دهد، عواید را افزایش دهد، اشتغال سازی کند، سطح فقر را کاهش دهد و به منازعۀ خشونت بار پایان دهد."
خانم سرابی افزود، رسیدن به این اهداف ما را قادر خواهد کرد تا به مثابۀ یک ملت به خودکفایی نایل شویم. برای رسیدن به این هدفها، ما روی برنامهها و پروژههای دارای اولویت در مطابقت با «برنامههای ملی دارای اولویت» سرمایه گذاری می کنیم؛ برنامههایی که درازمدت و دوام دارند و افغانستان را به منطقه و فراتر از آن پیوند میدهد.
هیننگ پلاتی، رئیس بخش افغانستان و پاکستان در وزارت همکاری اقتصادی و توسعه آلمان در سخنرانی خویش نیز گفت: آلمان به عنوان یک شریک مطمئن دراز مدت برای توسعه افغانستان و مردم این کشور باقی می ماند – همان طوریکه ما در گذشته نیز چنین بوده ایم.
آقای پلاتی افزود، آلمان به حمایت خویش از انکشاف در افغانستان با تمویل الی ۴۳۰ میلیون یورو به طور سالانه تا سال ۲۰۲۰ ادامه خواهد داد.
او علاوه کرد، هدف از همکاری افغان-آلمان همانا بهبود بخشیدن شرایط زندگی و دورنماهای آیندۀ مردم افغانستان است تا آنها بتوانند از یک زندگی عاری از فقر، مهاجرت، خشونت یا افراطیت لذت ببرند.
آلمان متعهد شده که به حمایت خویش در مبارزه علیه فساد اداری، رشد دختران و زنان، تقویت جامعۀ مدنی افغانستان، اصلاح ادارۀ عامه و ایجاد یک محیط قادر کننده برای سهمگیری سکتور خصوصی ادامه دهد.
مسئول بخش افغانستان و پاکستان وزرات همکاری اقتصادی آلمان گفت که، ادارۀ همکاری افغان-آلمان همکاریش را با جانب افغانی توسعه خواهد بخشید و به گونۀ فزاینده از محرکها برای رشد شفافیت، مالکیت افغانی و سمت یابی انکشافی استفاده خواهد کرد.