صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صندوق جمعیت سازمان ملل متحد: افغانستان جزء کشورهای با رشد سـریع جمعیت است

 صندوق جمعیت سازمان ملل متحد:  افغانستان جزء کشورهای با رشد سـریع جمعیت است

مسئولان صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA ) میگویند که افغانستان با 2.14 درصد، جزء کشورهایی با میزان رشد بالای جمعیت است.
کوفی کوآمی، رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در کابل، روز سهشنبه 27 حمل در محفل رونمایی از "گزارش وضعیت جمعیت جهان در سال 2019: کارکرد ناتمام- پیگیری حقوق و انتخاب برای همگان" گفت که افغانستان جزء کشورهای با رشد جمعیت بالاست.
این نهاد در گزارش خود، به افزایش سرسام آور جمعیت در کشورها جهان هشدار داده و گفته است که اگر جمعیت جهان با این سرعت رشد کند و مدیریت نشود، قادر به تهیه خدمات اولیه زندگی مانند آب و غذا نخواهیم بود.
آقای کوآمی، در سخنان خود همچنین اشاره کرد که تطبیق برنامههای تنظیم خانواده، بهترین شیوه برای کنترل جمعیت و فراهم کردن تسهیلات برای انسان است.
او علاوه کرد که، گزارش وضعیت جمعیت جهان در سال 2019، یک فراخوان برای توانمند سازی کسانی است که هنوز قادر به بهرهمندی از حقوقشان نشدهاند و هنوز هم گزینههایشان محدود است.
اداره ملی احصائیه و معلومات و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در افغانستان به صورت مشترک، گزارش وضعیت جمعیت جهان در سال 2019 را رونمایی کردند.
حسیبالله موحد، معاون فنی/تخنیکی اداره ملی احصائیه و معلومات، در این نشست گفت که بر اساس آخرین برآورد، جمعیت کشور 31.6 میلیون تن است که اگر نفوس کشور به همین وضعیت به پیش برود، ما نمی توانیم آب، غذا و مسکن را تهیه کنیم.
آقای موحد افزود، در حال حاضر بیش از نیمی از آن را جوانان و کودکان تشکیل میدهند که یک ساختار بسیار جوان محسوب میشویم.
او علاوه کرد که جمعیت جوان، یکی از چالشها فراروی مدیریت جامعه است. موحد بر این باور است که ساختار جوان و یا کودک، وابستکی شدیدی را در جامعه ایجاد میکند؛ یعنی فرد توان مالی برای زندگی ندارد و به فرد دیگر وابسته است که از نظر اقتصادی و اجتماعی تأثیرات زیادی بر جامعه می گذارد.
آقای موحد همچنین گفت که این ساختار جمعیت، کودکان و نوجوانان را مجبور به کارهای شاقه میکنند. آقای موحد افزود که اکنون 25 درصد از افراد بین 5 تا 17 سال مشغول کارهای شاقه هستند.
معاون فنی اداره ملی احصائیه و معلومات، علاوه کرد، مهاجرتها و بیجا شدگان داخلی از دیگر چالشهای ساختار جمعیت کشور است.
امید به زندگی 65 سال شده است
محمد اسماعیل رحیمی، معین فنی/تخنیکی وزارت اقتصاد در این نشست گفت که ارایه خدمات خوب در عرصههای گوناگون سبب شده امید به زندگی در کشور به 65 سال برسد. این رقم در سال 1994 میلادی 53 سال بود.
معین فنی وزارت اقتصاد میافزاید، جمعیت افغانستان در حال رشد است و با تطبیق برنامههای تنظیم خانواده و حفظ منابع طبیعی، شاخص امید به زندگی در کشور بالاتر نیز خواهد رفت.
آقای رحیمی نیز از افزایش سریع رشد جمعیت هشدار داد و افزود که اگر جمعیت کشور با این سرعت رشد کند، تا سال 2050 میلادی، بیش از 63 میلیون جمعیت خواهیم داشت.
معین تخنیکی وزارت اقتصاد علاوه کرد که افزایش نفوس، باعث کاهش ارائه خدمات زندگی میشود. او همچنین گفت که بر اساس تحقیقات اداره ملی احصائیه، خانوادههایی که نفوس بیشتری داشتند، در فقر بیشتری قرار داشتند.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگویند که این گزارش، برگزیدهای از کارهای ناتمام پیگیری حقوق و انتخاب برای همگان است که 25 سال پیش در کنفرانس بینالمللی جمعیت و توسعه در قاهره مصر آغاز شده بود.
اعضای نشست قاهره، خواستار این شده بودند که تمام مردم باید به مراقبتهای مرتبط به صحت باروری به شمول تنظیم خانواده داوطلبانه، بارداری سالم و خدمات ولادی و خدمات پیشگیری و تداوی انتانهای مقاربتی دسترسی داشته باشند.
صندوق جمعیت سازمان ملل میگوید که بعد از نشست قاهره، زمینه برای زندگی سالمتر هموار شد. به نقل از گزارش این صندوق، در سال 2003 میلادی، 10 درصد زنان دواهای مدرن جلوگیری از بارداری در افغانستان استفاده میکردند که این رقم در سال جاری به 20 درصد رسیده است.
این صندوق اما میگوید که با وجود این پیشرفتها، نصف زنان کشور بدون حضور دستیار ولادی ماهر زایمان میکنند و بیش از 25 درصد زنان متاهل دارای نیازهای تنظیم خانوادهاش برآورده نشده است.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همچنین گفت که کشورهای زیادی به شمول افغانستان نتوانسته است، اهداف نشست قاهره را برآورده کند.