صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صنعت و تجارت: دسترسی به قرضه‌های بانکی آسان می‌شود

وزارت صنعت و تجارت:  دسترسی به قرضه‌های بانکی آسان می‌شود

مسئولان در وزارت صنعت و تجارت شرایط قرضههای بانکی را در کشور خیلی سخت خوانده میگویند که برای تسهیل آن کار میکنند.
وزارت صنعت و تجارت، اتاق تجارت و صنایع به همکاری موسسه انکشافی آلمان (جی آی زید) گفتمانی را زیر نام "گفتمان ملی پیرامون دسترسی به قرضه" دیروز (چهارشنبه، 28 حمل) در کابل برگزار کردند.
وزارت صنعت و تجارت هدف این گفتمان را شناسایی فرصتها و چالشها در روند قرضه دهی بانکها به تشبثات کوچک و متوسط، عنوان میکند.  به گزارش جمهور، ظهورالدین شیرزاده معین وزارت صنعت و تجارت گفت که شرایط دسترسی به قرضههای کوچک و متوسط بانکی در افغانستان روند طولانی دارد که محدودیت دسترسی شهروندان شده است.
آقای شیرزاده بیان داشت، استراتیژی تسهیل قرضههای بانکی زیر کار است و در آینده نزدیک در تمام بانکهای دولتی و خصوصی عملی خواهد شد. به گفته او، گفتمان دیروز نیز به همین منظور برگزار شده بود تا چگونه روند قرضه دهی ساده شود.
درهمین حال، مصطفی مستور وزیر اقتصاد نیز گفت که دسترسی آسان و ارزان به قرضه های بانکی زمینه را برای رشد اقتصاد و رسیدن به خود کفایی مساعد میسازد.
آقای مستور با اشاره به این که میزان واردات کشور 8 برابر میزان صادرات است، افزود که عدم دسترسی به قرضههای بانکی یکی از چالشهای عمده فرا راه رشد اقتصادی کشور است.
به گفته او، هزینه بلند تولید، عدم دسترسی به زمین، قیمت بلند برق، نبود کارگر ماهر و عدم امنیت فردی سرمایهگذار باعث شده است که 2.5 میلیون نفر در افغانستان به طورکلی بیکار باشد.
از سوی هم، خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت نیز گفت که شرایط دسترسی به قرضههای کوچک از لحاظ تخنیکی و مفاد بلند باعث راکد شدن پول دربانکها و افزایش بیکاری در کشور شده است.
به گفته او، سکتور خصوصی طی 18 سال گذشته حدود 50 میلیارد دالرامریکایی را در افغانستان سرمایه گذاری کرده است؛ اما هنوزهم با چالشهای فراوان از جمله مشکل دریافت قرضه مواجه است.