صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۷ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت معارف: 40 هزار معلم برای ادامه تحصیل به مقاطع بالا معرفی می‌شوند

وزارت معارف:  40 هزار معلم برای ادامه تحصیل به مقاطع بالا معرفی می‌شوند

وزارت معارف میگوید که در سال جاری خورشیدی، زمینه ادامه تحصیل 40 هزار معلم "دوازده پاس" و "چهارده پاس" را در مقاطع بالا مهیا میکند.
میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف، روز چهارشنبه 28 حمل، در نشست "حسابدهی حکومت به ملت" گفت که در سال جاری، 20 هزار معلمی که مدرک تحصیلی صنف 12 دارد به مراکز تربیت معلم و 20 هزار معلم دیگر که مدارک 14 پاس دارند، به مراکز تحصیلات عالی معرفی میشوند.
آقای بلخی افزود که تا پنج سال آینده تمامی معلمان غیر مسلکی، مطابق معیارهای وزارت معارف ارتقای ظرفیت مییابند و برای رفع کمبود معلم، روند استخدام ۱۱هزار معلم ریزرف در رشتههای مورد نیاز، جریان دارد.
سرپرست وزارت معارف همچنان گفت که در جریان سال جاری خورشیدی، ۱۴۰ مکتب ارتقا داده میشود و ۱۱۷۰ صنف آموزش محلی و تسریعی، جهت سهولت دسترسی دانشآموزان به خدمات تعلیمی، در بخشهای دور دست  کشور ایجاد میشود.
او اضافه کرد که برای ۲۰۰ هزار تن از افراد واجد شرایط به شمول زنان، کوچیها و کارکنان خدماتی ادارات دولتی که از نعمت سواد محروماند، ۱۱هزار کورس سواد آموزی و برای ۱۰هزار تن دیگر، برنامه سواد آموزی حرفهای برگزار میشود.
وزارت معارف میگوید که در سال جاری خورشیدی، ۲۷۰۰ مکتب  توسط وزارت انکشاف دهات و ۳۰۰ مکتب توسط وزارت شهرسازی و اراضی، ساخته میشود.
به گفته سرپرست این وزارت، ۵۰۰ مکتب ترمیم و بازسازی، ۱۲۹۰ مکتب با لابراتوار و کمپیوتر تجهیز و ۲۰۰ مکتب توسط وزارت مخابرات، به انترنت وصل خواهد شد.
آقای بلخی گفت به منظور رفع کمبود کتابهای درسی در سال ۱۳۹۸، پنجاه میلیون جلد کتاب درسی چاپ شده و به دسترس دانشآموزان قرار می گیرد. همچنان روند توزیع ۲.۲ میلیون جلد کتاب درسی برای دانش آموزان مراکز تعلیمی نیز آغاز میشود.
توزیع کتاب در بین تمامی دانشآموزان در حالی مطرح میشود که همه ساله به صدها هزار دانشآموز نقاط مختلف کشور کتاب درسی نمیرسد. این امر باعث ایجاد چالش های فراوان در عرصههای آموزش و تعلیم میشود چون شمار زیادی از دانشآموزان قادر به خریدن کتاب از بازار آزاد نیستند.
گزارشهایی منتشر شده است که کتابهای چاپ شده توسط وزارت معارف، از انبارها سرقت میشود و از طریق بازار آزاد به دانشآموزان فروخته میشود. اتهامهایی که وزارت معارف آن را رد میکند.
اما در کنار کمبود کتاب، شماری از کارشناسان و روانشناسان بر این باورند که کتابهای آموزشی مکاتب کشور، معیاری نیست و در آن به نوعی خشونت نهفته است.
در پی این اعتراضها؛ به تازگی هشتگ "هر کودک یک کتاب" در سه زبان، فارسی، پشتو و ازبکی در میان کاربران شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود و شمار زیادی از کاربران هم با انتشار ویدیوهایشان از داخل و بیرون کشور در آن سهم گرفتهاند.
مصدق پارسا، یکی از اعضای گروه گهواره و آغازگر این کارزار/کمپاین به بیبیسی گفته:" کودکان افغانستان ساعتهای زیادی از زندگیشان را در پای برنامههای تلویزیونی و بازیهای کودکانهای میگذرانند که فرهنگ خشونت را ترویج میکنند."
آقای پارسا افزوده کودکی خودم را که به یاد میآورم در یکی از ولسوالیهای بدخشان که زیر اداره مجاهدین بود درس میخواندم و از کلاس اول تا سوم ابتدایی کتابهای آموزشی پر از تصویرها و اطلاعات درباره نارنجک، گلوله، تفنگ و تفنگچه بودند. او بر این باور است که باید اطلاعات و کتابهای خوب در اختیار کودکان قرار بگیرد تا آینده خوبی برای خودشان بسازند.
طرح "خودگردانی" مکاتب در وزارت معارف
وزارت معارف میگوید که در سال جاری خورشیدی روی طرح خودگردان سازی مکاتب کشور کار میکند. این وزارت روی نحوه اداره مکاتب بیشتر از این معلومات نداد.
میرویس بلخی، سرپرست وزارت معارف همچنین گفت که در این سال، همچنین طرح درجه بندی شاگردان و طرح بهبود جایگاه معلم جزء طرحهای تازهای است که وزارت معارف برای رسیدن به هدف تعلمیات عصری و به روز، روی آن کار میکند.
او افزود، امضای دو تفاهمنامه بزرگ به ارزش ۳۳۴ میلیون دالر امریکایی جهت بهبود وضعیت معارف کشور با نهادهای بینالمللی؛ امضای ۱۰۷ تفاهمنامه با سایر موسسات همکار و ۴۷ تفاهمنامه با ادارات دولتی به هدف شمولیت کودکان محروم از تعلیم و تربیه و ارتقای کیفیت معارف؛ باز شدن دروازههای ۵۰۰ مکتب مسدود در نتیجه دخیل شدن مردم به معارف؛ فراهم سازی زمینه دسترسی آسان به تعلیم و تربیه برای ۱۹۷ هزار شاگرد از طریق ۷ هزار صنف آموزش محلی، فراغت ۱۹۷ هزار سواد آموز از کورسهای سواد آموزی و ارتقای ظرفیت ۲۰ هزار معلم تا مقطع چهارده پاس؛ از دستآوردهای عمده وزارت معارف در سال ۱۳۹۷ است. سرپرست وزارت معارف اصلاحات بنیادی در ساختار این وزارت را از اهداف کلیدی دهه معارف عنوان کرد و گفت: طرح دهه معارف بر اساس پیشنهاد وزارت معارف از طرف رییس جمهور کشور مورد تایید قرار گرفته است و در سال ۱۳۹۸ تعلیمی سند استراتیژی ده ساله معارف به هدف تسهیل و تطبیق عملی ماموریت و مسئولیت های وزارت معارف به نیازهای شاگردان، سواد آموزان، معلمان، بهبود نصاب تعلیمی و ارتقای نقش مکاتب، طرح و تطبیق میشود.