صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

با فروریختن پُل کمپنی رفت‌وآمد موترها از این مسیر متوقف شد

با فروریختن پُل کمپنی رفت‌وآمد موترها از این مسیر  متوقف شد

پُل کمپنی در حوزۀ پنجم امنیتی کابل، بدلیل بارندگیها و سیلابهای اخیر، شب جمعه فرو ریخت و رفتوآمد موترهای مسافربری و باربری از این مسیر متوقف شدهاست.
این پل، در آغاز جادۀ شاهراه کابل – کندهار قرار دارد که کابل را به ولایتهای، میدان وردک، غزنی، زابل، کندهار، هرات و نیمروز وصل میسازد.
با فروریختن این پل و بندش رفتوآمد موترهای مسافر بری و باربری در این مسیر، مشکلات زیادی برای شهروندان بوجود آمده است.
شماری از باشندگان حوزۀ پنجم امنیتی کابل، میگویند با آنکه شهرداری کابل و وزارت ترانسپورت و فوایدعامه از احتمال تخریب این پُل آگهی داشتند، اما جلو فروریختن این پُل را نگرفتند.
این باشندگان، با درنظرداشت کندی کار بازسازی جادۀ کمپنی و شاهراه کابل - کندهار میگویند احتمال دارد که این پُل ماهها بازسازی نشود.
به گزارش طلوع نیوز، سیدامیر، باشندۀ منطقۀ کمپنی گفت: «حکومت باید این پُل را مستحکم بسازد، پیش از این هم پایههای آن در هوا بود به همین علت ویران شد.»
پس از فروریختن پُل کمپنی، اکنون تنها موترهای کوچک میتوانند از راههای فرعی و پس کوچههای این مسیر رفت وآمد کنند.
از سویی هم، شماری از باشندگان ولایتهای مرکزی که از این مسیر رفتوآمد میکنند، میگویند که به ساخته شدن زودهنگام این پُل امیدوار نیستند. آنان میگویند که احتمال دارد بخشهای دیگر این پُل نیز فروریزند.
محمد ابراهیم، باشندۀ میدان وردک گفت: «ما امید نداریم که این پُل زود ساخته شود؛ شما جادۀ کمپنی را ببینید که یک سال از آن میگذرد اما تا کنون ویران افتیدهاست.»
شهراری کابل، مسئولیت حفظ و مراقبت از این پُل را به دوش وزارت ترانسپورت و فواید عامه میداند و اما با آنهم میگوید که این نهاد برای جلوگیری از تخریب این پُل تلاش هایش را کردهاست. جلیل سلطانی، مسؤول ارتباطات شهرداری کابل اظهار داشته که: «ما تلا ش کردیم بیشترتا پایه‌‎های این پُل را مستحکم سازیم و از ویران شدن آن جلوگیری کنیم، اما تلاشهای ما نتیجه نداد.»