صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اداره عالی بررسی: 80 میلیون افغانی در سال گذشته مالی حیف و میل شده است

اداره عالی بررسی:  80 میلیون افغانی در سال گذشته مالی حیف و میل شده است

اداره عالی بررسی میگوید که 17 پرونده فساد مالی در واحدهای بودجهای به لوی سارنوالی فرستاده شده که حیف و میل 80 میلیون افغانی را شامل میشود.
سید مهدی حسینی معین مسلکی اداره عالی بررسی، روز پنجشنبه (29 حمل) در برنامه "حسابدهی حکومت به ملت" در کابل گفت که 80 میلیون افغانی در سال گذشته مالی حیف و میل شده است.
آقای حسینی گفت که تفتیشهای اداره عالی بررسی از حسابات مالی ادارههای بودجهای نشان میدهد که 80 میلیون افغانی در شماری از این ادارهها در جریان سال گذشته حیف و میل شده است. او از این ادارهها نام نبرد.
حسینی افزود که 17 پرونده از این میزان حیف و میل دارایی عامه در ادارههای حکومت، برای بررسیهای بیشتر به دادستانی کل فرستاده شده است.
وی همچنان با اشاره به حسابات مالی سال گذشته مالی اظهار داشت که نزدیک به 5.5 میلیارد افغانی در حسابهای مالی سال قبل تفاوت دیده شده است.
او گفت که این مقدار تفاوت که باقی داری مالی اکثر ادارههای بودجهای را نشان میدهد، آنان را به پرداخت وجوه باقی مانده مکلف کرده که تاکنون تنها مقدار اندک از این وجوه به خزانه دولت برگشته است.
آقای حسینی تاکید کرد که همه ساله بالغ بر 5 میلیارد افغانی در حسابات مالی کل ادارات تفاوت دیده میشود و در این میان ادارههایی هستند که باقی داری چهار سال پیش خود را تاکنون پرداخت نکردهاند.
معین اداره عالی بررسی با اشاره به برنامههای امسال این اداره بیان داشت که دستکم 7 بررسی کارکردی از ادارهای دولت به کمک جامعه مدنی انجام خواهد شد که گام بزرگی در مبارزه با فساد محسوب میشود.