صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی سارنوالی: به 42 هزار قضیه در سال 97 رسیدگی شده است

لوی سارنوالی: به 42 هزار قضیه در سال 97 رسیدگی شده است

محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور میگوید که در سال 1397 خورشیدی، حدود 42 هزار قضیه از سوی این لوی سارنوالی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته است.
آقای حمیدی، روز دوشنبه 2 ثور، در نشست "پاسخدهی حکومت به ملت" که محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور نیز حضور داشت، گفت که در سال 97 خورشیدی، 41.6 هزار قضیه رسیدگی شد که 21 هزار مورد آن ملکی، 14 هزار مورد نظامی، بیش از 2.8 هزار مورد جرایم علیه امنیت ملی، 3.3 هزار مورد مواد مخدر و 238 مورد اختطاف بوده است.
لوی سارنوال همچنین گفت که از سال ۱۳۹۵ خورشیدی تااکنون ۵۷۴ قضیۀ اختطاف رسیدگی شده است و در پیوند به این قضایا یک هزار و ۳۳ تن بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفتهاند.
حوادث جنایی مانند قتل، دزدی و اختطاف طی سالهای اخیر، زندگی را در شهر کابل دشوار کرده است. در آخرین مورد دختری خردسال به نام مهسا در شمال شهر کابل اختطاف شد و سپس به قتل رسید. این رویداد واکنشهای گستردهای در شبکههای اجتماعی داشت.
به دنبال این واکنشها، ریاست جمهوری به پولیس و نهادهای عدلی دستور داد تا هرچه زودتر عاملان این قتل را بازداشت و براساس قانون آنان را مجازات کند. دو اختطاف کننده که مهسا را به قتل رسانده بازداشت شدهاند.
لوی سارنوالی قضایای پنج وزیر فعلی و پیشین کابینه را تکمیل کرده و به محکمه خاص فرستاده و همچنان در پیوند به قضایای مختلف، ۱۶ جنرال و هفت معین پس از اکمال تحقیقات سارنوالی، توسط محکمه، محکوم به مجازات شدهاند.
مبارزه با فساد؛ شناسایی 20 کارمند سارنوالی
اداره لوی سارنوالی کشور میگوید که به منظور مبارزه با فساد اداری، اقدامهای همه جانبهای صورت گرفته است که بر اساس آن 20 کارمند سارنوالی، شناسایی و بازداشت شدند.
محمد فرید حمیدی، لوی سارنوال کشور گفت که این افراد، بر اثر 1300 گزمه سیار که در سال 1397 انجام شده بود، شناسایی و بازداشت شدهاند.
آقای حمیدی همچنان افزود که به منظور جلوگیری از فساد و پاسخگویی، تاکنون بیش از 2500 سارنوال دارایهایش را ثبت کرده است.
او علاوه کرد که اکنون طرزالعملی نیز تهیه شده است که هر شخصی که به عنوان سارنوال استخدام میشود، باید دارایهای خود را ثبت کند.
آقای حمیدی همچنین اضافه کرد که به منظور بررسی بهتر قضایا، نزدیک به 2 هزار سارنوالی که تحصیلات حقوقی و یا فقهی نداشتند، طی سال گذشته "تقاعد پرمنفعت" سوق داده شدند.
لوی څارنوال کشور با اشاره به دستآوردها در راستای اصلاحات داخلی از ایجاد معاونت مبارزه با فساد اداری، ایجاد سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی زنان، ایجاد سارنوالیهای منع خشونت علیه زن در 34 ولایت، ایجاد آمریتهای کاهش خشونت علیه زنان، ایجاد سارنوالی مبارزه با جرایم بینالمللی، ایجاد سارنوالی بازپسگیری داراییهای عامه و افزایش حضور زنان در ادارات سارنوالی را به عنوان برنامههای اصلاحی این اداره در یک سال گذشته برشمرد.
او گفت فراهم سازی زمینههای دسترسی مردم به عدالت، از اولویتهای کاری دیگر لوی سارنوالی است و این اداره برای زمینهسازی دسترسی مردم به عدالت، سارنوالیهای ۵۷ ولسوالی را در سراسر کشور فعال کرده و سارنوالیهای منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت کشور ایجاد شده است. آقای حمیدی همچنین اضافه کرد که با ایجاد سارنوالیهای منع خشونت علیه زنان، میزان بررسی قضایای خشونت علیه زنان سه برابر افزایش یافته است. او تصریح کرد، این افزایش به معنای افزایش خشونت نیست، بلکه به دلیل دسترسی آسانتر زنان به مراجعه قضایی و عدلی است.