صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح افزیش معاش و امتیازات معلمان به ریاست جمهوری فرستاده شد

طرح افزیش معاش و امتیازات معلمان به ریاست جمهوری فرستاده شد

وزارت معارف کشور اعلام کرده است که جهت رفع مشکلات مالی معلمان طرح افزایش معاش و امتیازات معلمان را به ریاست جمهوری پیشنهاد کرده است .
این وزارت روز یکشنبه 29 ثور، با نشر اعلامیهای نوشته است که اولویت دهی برای معلمان معارف در چهارچوب پالیسی افزایش معاشات کارمندان خدمات ملکی را به ریاست جمهوری پیشنهاد داده است.
در اعلامیه این وزارت آمده است که این امتیازات شامل پرداخت کرایه موتر روزانه ۸۰ افغانی هر معلم، اجرای امتیازات منطقوی و امتیازات مسلکی ماهانه ۵۰۰ افغانی برای معلمان ۱۲ پاس؛ ۱۰۰۰ افغانی برای معلمان ۱۴ پاس میشود. وزارت معارف میگوید که این طرحها نمونهای از پیشنهادها به ریاست جمهوری است.  این طرح برای اجرایی شدن باید از سوی ریاست جمهوری تأیید شود.
وزارت معارف میگوید که ناچیز بودن معاشات معلمان، پرداخت یک بخشی از معاشات ماهوار برای کرایه موتر جهت رفت و برگشت به وظیفه، عدم پرداخت امتیازات مسلکی فارغان صنوف دوازده و چهارده و عدم پرداخت امتیازات منطقوی معلمین از مشکلاتی اند که در حال حاضر معلمان با آن دست و پنجه نرم میکنند .  در اعلامیه وزارت معارف آمده است، تایید این طرح توسط حکومت، سبب آرامش فکری معلمان شده و نیز بر کیفیت تعلیم و تربیه در کشور تاثیر مثبت برجا خواهد گذاشت. این وزارت نوشته است که متعهد است تا برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان آپارتمانهای رهایشی را در نزدیکی محلات زندگی آنان در اقساط طولانی مدت توزیع کند. این در حالی است که اکثر معلمان ولایت هرات به دلیل کمبود معاش و امتیازات از ده روز به این سو، دست به اعتصاب کاری زدهاند و خواستار افزایش معاش و امتیازات معلمان هستند.