صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۶ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نیمی از جمعیت افغانستان از مشکلات روانی رنج می‌برند

نیمی از جمعیت افغانستان از مشکلات روانی رنج می‌برند

وزارت صحت عامه اعلام کرد که ۴۷ درصد از جمعیت ۳۲ میلیونی کشور از مشکلات روانی از جمله افسردگی، رنج میبرند.
بشیرسروری، مسئول بخش صحت روانی این وزارت به بیبیسی گفته که نخستین ارزیابی این وزارت نشان میدهد که مشکل ۲۶ درصد از این بیماران جدیتر از بقیه است، طوری که فعالیت روزانه آنان را مختل میکند.
او افزود که طی سالها به شمار افرادی که دچار مشکلات روانی هستند افزوده شده است. به گفته او تنها در سال ۲۰۱۸ دو میلیون نفر دچار نوعی از بیماری روانی به مراکز درمانی مراجعه کردهاند، در حالی که در سال ۲۰۰۷ شمار آنان فقط به ۵۰ هزار نفر میرسید.
آقای سروری دلیل افزایش مراجعهکنندگان را اطلاعرسانی درباره بیماریهای روانی و اهمیت مداوای آن میداند.
او اضافه کرد که حدود پنج درصد این بیماران دچار افسردگی هستند و حدود ۳ درصد اضطراب و نگرانی دارند. این ارزیابی نشان داده که حدود ۹ درصد بیماران از مواد مخدر، قرص خوابآور و داروهای روانگردان استفاده میکنند.
این مقام وزارت صحت عامه میگوید که جنگ، مهاجرت، فقر، آوارگی و از دست دادن نزدیکان در جنگها، از عوامل افزایش بیماری روانی در این کشوراست.
آقای سروری میگوید که در سراسر افغانستان ۱۱۵ روانپزشک وجود دارند و یک واحد درمان بیماریهای روانی نیز در تمام شفاخانههای افغانستان ایجاد شدهاست.