صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱۳ اسد ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل: مبارزه با فساد در افغانستان هنوز هم یک نیاز اساسی است

 سازمان ملل:  مبارزه با فساد در افغانستان هنوز هم یک نیاز اساسی است

دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان اعلام کرده که یافتههای گزارش جدید این سازمان نشان میدهد که برای تداوم تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد در افغانستان، ضرورت به تمرکز و تلاشهای دوامدار است.
سومین گزارش سازمان ملل متحد در رابطه با مبارزه با فساد در افغانستان زیر نام " مبارزه افغانستان در برابر فساد: کار اساسی برای صلح و رفاه" دیروز (دوشنبه، 30 ثور) در کابل منتشر شد.
تادامیچی یاماموتو، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است که "مبارزه در برابر فساد در افغانستان هنوز هم نیاز اساسی محسوب میشود."
آقای یاماموتو افزوده که : "ملل متحد از پیشرفتهای افغانستان در این خصوص استقبال میکند، اما تمام نهادهای افغان در کنارهمه اقشار جامعه باید به تلاشهای خویش در راستای افزایش اصول تعهد، حسابدهی و شفافیت، ا ادامه دهند."
سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود، پیشرفتهای افغانستان در بخش اصلاحات برای مبارزه با فساد اداری را بررسی کرده و پیشنهاداتی را برای حمایت از نهادهای مبارزه با فساد اداری و بهبود بخشیدن به زندگی شهروندانی که همه روزه با مسئله فساد اداری دست درگیریبان هستند، ارائه کرده است.
این گزارش توضیح داده که فساد چگونه تمام عرصههای زندگی در افغانستان را به صورت مداوم متأثر میسازد و چگونه اعتماد مردم به نهادهای دولتی را کاهش داده و چگونه مانع تلاشها برای تأمین صلح و رفاه پایدار در کشور میشود.
نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نیز گفته است که "فساد حاکمیت قانون را ضعیف و زمینه را برای جنایات بیشترمساعد میسازد که این امر منتج به ایجاد حلقه خبیثه گردیده که فرهنگ معافیت از مجازات را تقویه میکند."
او افزوده که "از همه مهمتر اینکه فساد حتی چشم انداز صلح را در معرض خطر قرار میدهد، در حالیکه راه حل مبتنی به مذاکرات برای آینده افغانستان باید بر اساس صداقت و عدالت باشد."
در گزارش جدید سازمان ملل متحد آمده است که "تلاشهای جاری دولت در خصوص مبارزه با فساد روی زندگی
شمار زیاد افغانها بی تاثیر بوده."
این گزارش افزوده که با وجود اصلاحات در عرصههای حقوقی و پالیسیسازی، فساد هنوز هم  به عنوان مانع اساسی بر سر راه رسیدن به صلح و رفاه دائمی در افغانستان قرار دارد.
سازمان ملل متحد در این گزارش پیشنهاد کرده است که افغانستان باید یک استراتیژی دراز مدت مبتنی به دستاوردهای حاصله از روند اصلاحات را تهیه و از اراده ملی منحیث اهرمی برای مبارزه با فساد استفاده کند.
دولت افغانستان نیز فساد اداری را یکی از موانع  برای رسیدن به ثبات و رفاه میداند و میگوید که متعهد است با فساد اداری در سطوح مختلف، مبارزه کند. حکومت برای مبارزه با فساد اداری "استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری" را تصویب کرده و همچنین "مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری" را برای بررسی پرونده فساد مقامات عالی رتبه دولتی، ایجاد کرده است.