صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۷ سنبله ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مخالفت شهروندان کابلی با طرح حکومت سرپرستی؛ حکومت سرپرستی ما را به دوران طالبان خواهد برد

مخالفت شهروندان کابلی با طرح حکومت سرپرستی؛  حکومت سرپرستی ما را به دوران طالبان خواهد برد

شبکه سراسری رشد در همایشی با حضور صدها تن از شهروندان کابلی با طرح حکومت سرپرستی مخالفت کرد و گفت که این طرح ما را به دوران سیاه طالبان خواهد
برد. محمد عارف حیدری، رئیس شبکه سراسری رشد افغانستان، عصر روز جمعه 3 جوزا، در همایشی که صدها تن از شهروندان کابلی حضور داشتند، گفت که در این شرایط حساس متاسفانه عدهای از نامزدان ریاست جمهوری طرح حکومت سرپرستی را مطرح کردهاند که بر خلاف قانون و مصالح علیای کشور است.
آقای حیدری افزود، در حال حاضر گزارشهایی از حضور گسترده و سربازگیری گروه تروریستی داعش در کشور منتشر شده، طالبان در حال گسترش دادن مناطق تحت کنترلشان است و حمایت از گفتگوهای صلح افزایش یافته است اما در این طرف ماجرا، متاسفانه عدهای از نامزدان ریاست جمهوری شعار تشکیل حکومت سرپرستی را سر میدهند که به ضرر دولت و ملت است.
رئیس شبکه سراسری رشد افغانستان با تقبیح طرحهای شماری از نامزدان ریاست جمهوری، تصریح کرد، اگر این حکومت "نیمبند" نباشد، طالبان و گروه تروریستی داعش افغانستان را میگیرند که هیچ برنامه حقوق زن و بشری دیگه وجود نخواهد داشت.
شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 تحت عنوان شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در نشستهای خبری خواستار ختم کار حکومت در اول جوزا شده بودند و طرح حکومت سرپرست را ارایه کردند. استدلال آنان مبتنی بر ماده 61 قانون اساسی است که در آن آمده است: «وظیفه رئیس جمهور اول جوزای سال پنجم بعد از برگزاری انتخابات پایان می یابد.»
اما شبکه سراسری رشد افغانستان با صدور قطعنامه‌‎ای میگوید که در متن قانون اساسی تصریح شده است که وظیفه رئیس جمهور بعد از برگزاری انتخابات پایان مییابد و قید برگزاری انتخابات تا حدی روشن کننده وضعیت است.
در قطعنامه این شبکه آمده است که از سوی دیگر شرایط خاص افغانستان به لحاظ سیاسی، اقتصادی و جوان بودن نظام سیاسی جاری، باعث شده که برگزاری انتخابات به عنوان یکی از مقتضیات و نمادهای حکومتداری مدرن، گاهی با چالشها و دشواریهایی همراه باشد. این امر در سومین دور انتخابات ریاست جمهوری، هفدمین دور انتخابات مجلس نمایندگان و چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری، نمود عینیتری دارد.
این شبکه همچنین بر این باور است که شرایط حاکم بر کشور مانند قوت گرفتن حضور گروه تروریستی داعش در برخی از مناطق کشور، فشارهای نظامی گروه طالبان و حمایتهای ملی و بینالمللی از گفتگوهای صلح نیز ایجاب میکند که در این برهه حساس باید نظام را تقویت کرد تا دولت و ملت با بنبست مواجه نشوند و شرایطی که در دهه 70 خورشیدی بر مردم روا داشته شده بود، یک بار دیگر تکرار نشود. شبکه سراسری رشد افغانستان در قطعنامه خود هم چنین نوشته: با ایجاد حکومت سرپرستی این امکان وجود دارد: نامزدانی که اکنون بانگ حکومت سرپرستی را سر میدهند در تقسیم قدرت و یا اینکه چه کسی در راس نظام باشد، همانند دهه 70 خورشیدی- یکبار دیگر با هم کنار نیایند و اعتراضات سیاسیشان به جنگهای خانمان سوز داخلی تبدیل شود.
محمد عارف حیدری، رئیس شبکه سراسری رشد نیز گفت که هیچ تضمینی وجود ندارد که حکومت سرپرستی تشکیل شود، باز جنگ داخلی شروع نشود و دستاوردهای 18 ساله از بین نرود.
آقای حیدری تاکید که کرد که از نظر قانونی، طرح تشکیل حکومت سرپرستی مبنای حقوقی و قانونی ندارد. کسانی که این طرح را دادهاند به فکر ملت و منافع ملی نیستند.
شماری از نامزدان ریاست جمهوری با نزدیک شدن اول جوزا، اعلام کردند که با شروع ماه جوزا زمان کاری حکومت وحدت ملی پایان مییابد و باید حکومت سرپرستی تشکیل شود.
آنان از مردم خواسته بودند که با شروع ماه جوزا دست به تظاهرات و اعتصابات بزنند؛ اما ظاهرآ این پیشنهاد مورد پذیرش مردم قرار نگرفت.
فرهاد مهدییار عضو شبکه سراسری رشد افغانستان میگوید که از تظاهرات و هر گونه اعتراض خسته شدیم و دیگر رمقی برای این نمانده است که ابزار دست دیگران شویم و برای منفعت آنان به میدان و خیابان رویم.
او بر این باور است که اکثر کسانی که شعار قانون مداری میدهند فقط و فقط به فکر زندگی و زراندوزی خودشان است نه بهبود زندگی مردم.
این تنشها در حالی مطرح میشود که حدود چهار ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده است. قرار است انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان سال جاری برگزار شود.