صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۶ قوس ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مظاهره کننده ها در پروان: عاملان تجاوزجنسى بر دو کودک مجازات شوند

مظاهره کننده ها در پروان:  عاملان تجاوزجنسى بر دو کودک مجازات شوند

تظاهر کنندگان در قريۀ اوزباشی ولسوالی بگرام ولايت پروان مىگويند که دو کودک اين قريه، مورد تجاوز جنسى قرار گرفته و بايد عاملان آن مجازات شوند. اين تظاهرات، عصر روز سهشنبه (21 جوزا) در قريۀ اوزباشى آغاز شد و تا شام همان يروز ادامه داشت. آنها مىگويند دو کودکى که مورد تجاوز قرار گرفته اند، حدود هشت ساله هستند.  مظاهره کنندگان مدعیاند که پسر يکى از افراد زورمند و مسلح غيرمسئول با يک تن ديگر، اين دو کودک را ربوده و بر هر دوى آنان در يک شرکت ريگريشن، تجاوز جنسى کردهاند.
حاجی عارف، یک تن از مظاهره کنندگان گفت: "دو تن، دو کودک را که به جمع آوری هیزم به دشت رفته بودند... ربودند و مورد تجاوز جنسی قرار داده اند، ما به قوماندانى امنیه، به ولسوالی و به تمام دولت خبر دادیم."
مظاهره کنندگان خواستار مجازات عاملان تجاوز جنسى بر دو کودک شدند.
عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام، به آژانس خبرى پژواک گفت که پوليس در پيوند به اين قضيه، دو تن را بازداشت کردهاند. وی افزود: "در تاریخ ١٧ جوزا به ما خبر رسید که دو طفلک در منطقه باریکاب، که در آنجا شرکت ریگريشن است، مورد تجاوز قرار گرفته اند؛ نیروهای امنیتی، دو تنى را که مظنون هستند، دستگیر کرده و آنها را با دو کودک به ولسوالی آوردند.»
او گفت که قضیه را به مديريت مبارزه با جرايم جنايى پروان راجع کرده است و مدیریت مبارزه با جرايم جنايى، براى روشن شدن قضيه، دو کودک يادشده را به طب عدلى کابل فرستاده است.