صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۷ جدی ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

الیس ویلز: امریکا در حال بررسی برنامۀ پس از صلح با طالبان است

الیس ویلز:  امریکا در حال بررسی برنامۀ پس از صلح با طالبان است

الیس ویلز، معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی میگوید که ایالات متحده در حال بررسی برنامه اقتصادی پس از توافق صلح با طالبان در افغانستان است.
خانم ویلز که در کمیتۀ روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده سخن میگفت، افزود که زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به پیشرفتهای قابل توجهی در گفت وگوها با طالبان دست یافتهاست.
او در این باره گفت: «ما با کمک کنندگان دیگر کار میکنیم تا برنامۀ اقتصادی پس از توافق صلح را در افغانستان توسعه بخشیم. در حالیکه توجه مان را به ضرورت تقویت نهادهای دموکراتیک و تقویت زنان و برگزاری انتخابات ریاستجهموری در ماه سپتمبر تغییر نخواهیم داد.»
این مقام بلندپایۀ امریکایی، هرچند از تلاشهای پاکستان برای ترغیب طالبان به گفت وگو ستایش کرد، اما تأکید کرد که پشتیبانی به گفتۀ او «غیرقابل پذیرش» اسلامآباد از هراسافگنان باید پایان یابد. او دراین مورد گفت: «ما درک میکنیم که پاکستان گامهایی را برای تشویق طالبان برای شرکت در گفت وگوهای صلح برداشتهاست. اما روابط ما با پاکستان، گستردهتر از مسلۀ افغانستان است. ما از اسلامآباد میخواهیم که اقدامات مداوم و غیرقابل برگشت در برابر هراسافگنانی که ثبات را در منطقه تهدید میکنند، بردارد.»
با این حال، قانونگذاران امریکایی، بر حضور زنان افغانستان در گفت گوهای صلح با طالبان تأکید ورزیدند.
کرین فریمن، رئیس بخش افغانستان و پاکستان در نهاد توسعۀ جهانی امریکا در این باره گفت: «زنان افغان بهگونۀ ویژه با ادامۀ پشتیبانی مردم امریکا چیزهایی زیادی به دست آوردهاند و حفظ این دستاوردها سنگ بنای تلاشهای نهاد توسعۀ جهانی امریکا است.»
الیس ویلز تأکید ورزیدهاست که امریکا میکوشد تا در افغانستان صلح برقرار شود.
این گفتههای خانم ویلز در حالی بیان میشود که زلمی خلیلزاد سرگرم رأیزنی با مقامهای افغانستان و شهروندان این کشور دربارۀ چگونگی صلح با طالبان است.