صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: بدون اجماع منطقه‌ای، رسیدن به صلح در افغانستان زمان‌گیر خواهد بود

 رئیس جمهور:  بدون اجماع منطقه‌ای، رسیدن به صلح در افغانستان زمان‌گیر خواهد بود

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور میگوید که برای رسیدن به صلح در افغانستان، نیاز به شکلگیری یک اجماع منطقهای است و بدون شکلگیری چنین اجماعی، رسیدن به صلح، زمانگیر خواهد بود.
آقای غنی که دیروز جمعه ( 24 جوزا) در نوزدهمین کنفرانس سازمان همکاریهای شانگهای در بیشکک، پایتخت قرغیزستان صحبت میکرد، گفت که افغانستان برای تأمین صلح، در حال ایجاد یک اجماع بینالمللی است.
رئیس جمهور گفت که " درحال هماهنگی برای ایجاد یک اجماع ضروری بینالمللی برای صلح هستیم، اما بدون اجماع منطقه‌‌ای برای صلح و بدون حل موضوع وابستگی طالبان به حامیان آنها، پیشرفت در این راستا زمان خواهد گرفت."
رئیسجمهور همچنین تأکید کرد که باید چهارچوب منسجمی برای گفتگو با طالبان ایجاد شود و افزود که چنین چهارچوبی، نیازمند شکلگیری یک ائتلاف منطقهای و بینالمللی است.
آقای غنی گفت "با درنظرداشت فرصتها و تهدیدها، اگر بخواهیم بر معضل چند دستگی درباره صلح چیره شویم، یک ائتلاف منطقه‌‌ای و بینالمللی برای صلح باید ایجاد شود تا این ائتلاف یک چهارچوب منسجمی را برای گفتگو و مذاکره شکل دهد."
او افزود که تروریسم، جنگ و مواد مخدر نه تنها افغانستان را که کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای را نیز تهدید میکند و نیروهای امنیتی افغانستان اخیرأ کارخانههای زیادی موادمخدر را ازبین بردهاند.
رئیسجمهور، جنگ افغانستان را چند بعدی توصیف کرد و گفت که رسیدن به یک توافق با طالبان میتواند از خشونتها در افغانستان بکاهد.
رئیس جمهور غنی در حالی بر شکلگیری اجماع منطقهای برای رسیدن به صلح در افغانستان تأکید میکند که مقامات امریکایی و طالبان تاکنون شش بار برای پایان جنگ در افغانستان گفتگو کردهاند، اما نتوانستهاند به توافق چشمگیری دست یابند.
علاوه بر این، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا در امور صلح افغانستان، در هشتمین دور سفر خود به کشورهای منقطه و افغانستان قرار دارد و تلاش میکند که با مقامات کشورهای مختلف در مورد روند صلح افغانستان و راههای پایان جنگ، بحث و تبادل نظر کند.
دولت افغانستان پیش از این نیز بر اجماع منطقهای و بینالمللی برای تأمین صلح در افغانستان تأکید کرده بود و همچنین خواستار قطع حمایتهای سیاسی و اقتصادی از گروههای تروریستی همانند طالبان، برای پایان جنگ در افغانستان، شده بود.