صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت کار و امور اجتماعی روی طرحی برای رسیدگی به وضعیت سالمندان کار می‌کند

 وزارت کار و امور اجتماعی روی طرحی برای رسیدگی به وضعیت سالمندان کار می‌کند

وزارت کار امور و اجتماعی کشور میگوید روی طرحی برای ارائه خدمات به سالمندان کار میکند.
عبدالفتاح احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به بی‌‍بیسی گفته که این طرح شامل خدمات مالی و معنوی میشود و سالمندانی را تحت پوشش قرار میدهد که از وضعیت زندگی خوبی برخوردار نیستند و معاش تقاعد ندارند.
حدود شش سال قبل نیز این وزارت طرح 'خانه سالمندان' را به مجلس سنای کشور ارائه کرد، طرحی که با مخالفت نمایندگان مجلس رو به رو شد.  نمایندگان این طرح را در تضاد با 'فرهنگ افغانی' خوانده و گفتند موجودیت چنین مکانی به فرهنگ اسلامی و افغانی صدمه میزند.
در افغانستان شماری از سالمندان به دلیل فقر و کمبود امکانات نه تنها از خدمات مراقبت از سالمندان برخوردار نیستند، بلکه در وضعیت نامناسبی به سر میبرند و مجبورند کار کنند.
دیروز (۱۵ جون) روز جهانی آگاهی از برخورد نادرست با سالمندان بود. سازمان ملل متحد گفته انتظار میرفت جمعیت سالمندان بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ به خصوص در کشورهای توسعه یافته رشد قابل توجهی داشته باشد. سازمان ملل بدرفتاری با افراد مسن را یک مسئله اجتماعی جهانی خوانده و گفته که این مسئله سلامت و حقوق بشر میلیونها فرد سالمند در جهان را متاثر میسازد.