صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۳ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: امام ابوحنیفه با قاطعیت دروازه تکفیر را بر روی گروه‌های متخاصم بست

 رئیس جمهور:  امام ابوحنیفه با قاطعیت دروازه تکفیر را بر روی گروه‌های متخاصم بست

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور میگوید که امام ابوحنیفه، با قاطعیت بینظیر دروازه تکفیر را بر روی گروههای متخاصم بست.
آقای غنی که روز پنجشنبه (30 جوزا) در مراسم اختتامیه سمپوزیم بینالمللی امام اعظم ابوحنیفه در تالار لویه جرگه صحبت میکرد، گفت ابوحنیفه با بستن دروازه تکفیر، اعلام کرد که اهل قبله در مسلمانی شریک هستند و هیچ مذهب و گروهی حق ندارد کسی را از دایره ایمان خارج بداند.
رئیس جمهور گفت که بنیاد گذشته و حال ما را امام اعظم ابوحنیفه گذاشته است و در قرن سوم هجری تمام اصول، قواعد فقه، کلام و مذاهب شکل گرفت.
او افزود " امام ابوحنیفه اجتهاد را در برابر ظاهرگرایان پایهگذاری کرد که سبب جهش بزرگ در شکوفایی فقه اسلامی شد و راه را برای اجتهادات فقیهان و مجتهدان بعدی گشود." او گفت که ابوحنیفه با تقبل رنج فراوان این کار را انجام داد.
آقای غنی گفت که رجعت به افکار امام ابوحنیفه  رفاه و وفاق آیندهی افغانستان و جهان اسلام را تامین میکند و تصریح کرد که اسلامشناسی در پوهنتونها، مکاتب و ادارات به یک راهکار اساسی مبدل شود.
سمپوزیم بینالمللی امام ابوحنیفه، روز چهارشنبه (29 جوزا) با سخنرانی سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، آغاز شد.
آقای دانش با اشاره به زندگی امام ابوحنیفه؛ غنا و گستردگی فقه حنفی، تسامح و رواداری، آزادی اراده فردی، عدلگرایی و خردگرایی را از ویژگیهای اساسی فقه وکلام حنفی عنوان کرد.
معاون دوم ریاست جمهوری افزود که امام ابوحنیفه در فقه خود براساس شرایط زمان، مکان و مقتضیات عرف و نیازهای مسلمانان به تئوریسازی و فرضیهسازی پرداخت و به همین جهت است که فقه حنفی مانند فقه امامیه در همه ابواب فقهی دارای فروعات گسترده و مسایل بسیار زیاد و متنوع است و نوآوریهای زیادی دارد. آقای دانش تأکید کرد که افراطیتی که امروز به نام داعش و همفکران آن ظهور کرده، دشمن سرسخت افکار و سیرۀ امام ابوحنیفه و فقه حنفی است.
او گفت که امام ابوحنیفه از افراطیت پرهیز میکرد و هیچ یک از اهل قبله را تکفیر نمی کرد ولی تندروان امروز نه تنها غیر از خود را تکفیر که مهدورالدم و واجبالقتل میدانند و به همین دلیل به کشتار و ترور فقها و مردم میپردازند.
معاون رئیس جمهور گفت که امروز برای همگان به اثبات رسیده که هم در سطح بینالملل و هم در سطح منطقهای و ملی برای تحقق صلح اتفاق نظر وجود دارد و دولت افغانستان تاکنون در کمال حسن نیت از هر اقدام اعتمادسازی کار گرفته است، تنها گروه طالبان است که حتی حاضر به گفتگوی مستقیم نیست و به کشتن مردم بیگناه اصرار میورزند.
آقای دانش علاوه کرد که در چنین حالتی حکومت افغانستان و نهادهای امنیتی و دفاعی مکلف هستند که از حاکمیت ملی، جان و اموال مردم دفاع کنند.
او تأکید کرد که وظیفه همه مسلمانان و مخصوصا علمای حنفی است که با این موج دین برانداز و ضد مذاهب فقهی مبارزه کنند. آقای دانش گفت که گروه طالبان که خود را پیرو امام ابوحنیفه میخوانند باید جواب بدهند که در کجایی آموزههای امام ابوحنیفه جنگ و کشتن و تخریب اموال عمومی اجازه داده شده است؟
در این سمپوزیم بینالمللی، مهمانانی از پانزده کشور اسلامی، اعضای کابینه افغانستان و علمای دینی حضور داشتند.