صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۵ عقرب ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزرای دفاع ناتو پيرامون افغانستان گفتگو می کنند

وزرای دفاع ناتو پيرامون افغانستان گفتگو می کنند

وزرای دفاع  ناتو و متحدین اين سازمان، در جريان هفته جاری ضمن موضوعات ديگر، در مورد افغانستان نيز بحث می کنند.
يک مقام مطبوعاتی ناتو درمقر اين سازمان واقع بروکسل پايتخت بلجيم، به تاريخ اول سرطان، به پژواک گفته که افغانستان، بخش مهم اجندای اين نشست خواهد بود.
موصوف افزوده که پنجشنبه آينده، وزيران دفاع ناتو و متحدين اين سازمان، پيرامون افغانستان نشست ويژه را در بروکسل تدوير می کند.
منبع اذعان کرده که درنشست متذکره، اسدالله خالد وزيردفاع افغانستان، نيکولاس کی نماينده ملکی ناتو مقيم افغانستان و جنرال سکات ميلر قوماندان ناتو نيز اشتراک خواهند ورزيد.
اين منبع ناتو گفته که نمايندگان ملل متحد، اتحاديه اروپا و بانک جهانی نيز دراين نشست ناتو اشتراک می ورزند.
دفتر ناتو اذعان نمود که اشتراک کنندگان نشست، از تلاش های اخير نماينده خاص امريکا پيرامون صلح افغانستان ابراز حمايت خواهند کرد. همچنان آنها مجدداً تعهد خواهند سپرد که به حمايت نيروهای امنيتی و دفاعی افغان ادامه خواهند داد.