صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

افغانستان حدود 75 میلیون دالر قرارداد و تعهد فروش از نمایشگاه هند به دست آورد

 افغانستان حدود 75 میلیون دالر قرارداد و تعهد فروش  از نمایشگاه هند به دست آورد

وزارت زراعت و مالداری اعلام کرده که بازرگانان از نمایشگاه محصولات کشاورزی در شهر ممبئی هندوستان، حدود 75 میلیون دالر قرارداد و تعهد فروش دریافت کرده است.
این نمایشگاه روز جمعه 31 جوزا با نام "بهترین طبیعت" با کمک نهاد باغداری، تجارتی و بازاریابی کشاورزی ادارۀ توسعۀ بینالمللی ایالات متحده آمریکا (USAID )، در شهر ممبئی هند برگزار شد و روز گذشته به پایان رسید.
محمدطاهر ایوب، معین مالی و اداری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در پایان این نمایشگاه از میزبانی فوقالعاده هندوستان و نیز از همکاران وزارت زراعت در برگزاری این نمایشگاه، سپاسگزاری کرد و گفت که استقبال از این نمایشگاه به صورت فوقالعاده و پیشبینی ناشده بود.
اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، نیز گفت که پیشبینی میشد که در این نمایشگاه، تاجران افغان بتوانند تنها به ارزش ۳۰ میلیون دالر فروش داشته باشد، اما با پایان روز دوم و پایان نمایشگاه، ارزش تعداد قراردادها و تعهدات به دست آمده برای فروش محصولات زراعتی افغانستان در این نمایشگاه، به ۷۵ میلیون دالر رسید. آقای رستمی میگوید که در روز نخست این نمایشگاه، تاجران افغان به ارزش ۳۲ میلیون دالر قرارداد فروش و در روز دوم به ارزش ۴۳ میلیون دالر قرارداد و تعهد فروش به دست آوردهاند.
سخنگوی وزارت زراعت گفت که در میان محصولات به نمایش درآمده در ممبئی، بیشترین فروش را نباتات طبی مانند هینگ و شیرینبویه داشته است.
آقای رستمی خاطر نشان کرد که تاجران هندی محصولات افغانستان را به خاطر کیفیتی که دارد، بیشتر میپسندند.
وزارت پیش از این گفته بود که بازرگانان کشور محصولات کشاورزی و باغی از قبیل بادام، چارمغز، کشمش، زعفران، خربزه، گیلاس، زردآلو و... در 57 غرفه به نمایش گذشته بودند.
گفتنی است که سال گذشته در ماه سنبله نیز نمایشگاه مشابهی در کشور هند با نام «گذار به سوی رفاه: نمایشگاه بینالمللی تجارت و سرمایهگذاری میان هند و افغانستان» برگزار شد.
وزارت زراعت و مالداری در دومین روز این نمایشگاه گفته بود که حدود 50 میلیون دالر در این نمایشگاه معامله صورت گرفته است. هند یکی از کشورهای منطقه است که از طریق دهلیز هوایی بندر چابهار، مقصد محصولات کشاورزی و باغی کشور است.