صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: تاکنون 11 نهاد دولتی معاش‎های تشویقی خود را دریافت کرده‌اند

وزارت مالیه: تاکنون 11 نهاد دولتی معاش‎های تشویقی خود را دریافت کرده‌اند

وزارت مالیه کشور می‌‌گوید که تاکنون 10 وزارتخانه و اداره لویسارنوالی معاشهای تشویقی کارمندان خدمات ملکی خود را دریافت کردهاند.
این وزارت روز یکشنبه 2 سرطان با نشر خبرنامهای نوشته که وزارتخانههای صحت عامه، حج و اوقاف، ترانسپورت، سرحدات، اقوام و قبائل، امور زنان، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، معادن و پترولیم، اقتصاد، زراعت و ادارۀ لوی سارنوالی اسناد مربوطه را به وزارت مالیه ارسال و معاشات تشویقی کارمندانشان را دریافت کردهاند.
وزارت مالیه در خبرنامهاش نوشته است که متباقی اداراتی که مراجعه نکردهاند، باید از بودجۀ تخصیص داده شده فعلی خویش، ۱۵ روز معاشات تشویقی را اجراء کنند. وزارت مالیه در بررسی وسط سال بودجۀ مربوطه را در اختیارشان قرار خواهد داد.
این وزارت تذکر داده است که این معاش فقط مشمول کارمندان ادارات دولتی که در بستهای خدمات ملکی ایفای وظیفه میکنند و از معاشات سوپر اسکیل، امتیازی، مدد معاش، معاشات استثنائی، کادری و سایر امتیازات مستفید نمیشوند، است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور به مناسبت عید سعید فطر، حکمی را صادر کرد که بر اساس آن کارمندان خدمات ملکی 50 درصد معاششان را باید تشویقی و یا عیدی دریافت میکردند.
وزارت مالیه بعد از عید سعید فطر اعلام کرده بود که وزارتخانه تاکنون برای گرفتن این معاش اقدام نکرده و فهرست کارمندانی که شامل این حکم میشود، نفرستادهاند.
این وزارت گفته بود که با صدور حکم رئیس جمهوری، وزارت مالیه غرض اجرای ۱۵ روز معاشات تشویقی برای کارمندان ادارات دولتی، ذریعه مکتوب متحدالمال به تمام ادارات ابلاغ کرده است تا اسناد مربوطهشان را به وزارت مالیه غرض اجرای معاشات متذکره ارسال کنند.
وزارت مالیه گفتهاست که عیدی که قرار است به کارمندان خدمات ملی تمامی نهادی دولتی اجرا شود حدود ۱٫۷ میلیارد افغانی میشود.