صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۷ جوزا ۱۳۹۹

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت: امسال حاصلات گندم کشور 42 درصد افزایش خواهد داشت

 وزارت زراعت: امسال حاصلات گندم کشور 42 درصد افزایش خواهد داشت

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که یافتههای یک سروی مشترک این وزارت و اداره ملی احصائیه که به همکاری سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل متحد (FAO ) و برنامه غذایی جهان (WFP ) انجام شده، نشان میدهد که حاصلات گندم کشور در سال جاری خورشیدی، 42 درصد افزایش خواهد یافت.
اکبری رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، دیروز (دوشنبه، سوم سرطان) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که "عوامل این افزایش بارش بارانهای کافی، توزیع به موقع کود و تخمهای اصلاحشده، آبیاری هزاران هکتار زمین جدید، افزایش ساحه کشت، ترویج و توزیع دستگاههای لیزرلیول، در اختیار قراردادن تراکتورهای رایگان برای کشت للمی و آموزشدهی دهقانان از سوی وزارت زراعت، است."
او افزود که در سال گذشته، وزارت زراعت در کنار ساخت ۲۳۵ شبکه آبیاری و گسترش هزاران هکتار زمینهای تحت آبیاری و زراعت، ۲۰ هزار تن کود یوریا و ۱۰ هزار تن تخمهای اصلاحشده را برای اولین بار در موقع لازم به دهقانان توزیع کرد.
آقای رستمی گفت که بر اساس سروی وزارت زراعت و اداره ملی احصائیه "طی سال جاری ساحه زراعتی آبی و للمی و ساحه تحت کشت گندم افزایش یافته و نیز تولیدات مجموعی گندمِ کشور بیشتر از ۵.۱ میلیون تن تخمین شده است که نسبت به سال گذشته ۱.۵۲ میلیون تن افزایش داشته و در تناسب با ۱۳سال گذشته بیشترین مقدار تولید گندم در سطح کشور پیشبینی میشود."
به گفته سخنگوی وزارت زراعت، نیازمندی افغانستان برای گندم در سال جاری حدود شش میلیون متریک تن است و به اساس آمارها، کمبود گندم در سال روان، در حدود ۹۰۰هزار متریک تن خواهد بود.
ضایعات گندم در سال جاری بیشتر از ۰.۷ میلیون تن تخمین شده است که ۱۵درصد مجموع تولیدات گندم را شکل میدهد.
در سال گذشته به نسبت خشکسالیها، میزان تولید گندم در کشور به ۳.۶ میلیون تن رسیده بود که در تناسب با آن، امسال ۱.۵ میلیون تن افزایش یافته است.
وزارت زراعت میگوید که در سال جاری خورشیدی نیز به منظور افزایش حاصلات گندم،  صدها شبکهی آبیاری میسازد و توزیع گندم اصلاح شده و کود کیمیاوی را نیز 50 درصد افزایش خواهد داد.
سخنگوی وزارت زراعت میگوید که افزایش محصولات گندم در کشور، بالای کاهش فقر نیز تاثیرات مهمی خواهد داشت . افزود که هر شهروند افغانستان سالانه حدود ۶۲ کیلوگرام آرد یا گندم مصرف میکند.
اقتصاد افغانستان وابسته به زراعت است و اکثر شهروندان کشور از طریق زراعت امرار معاش میکنند. گندم در افغانستان به صورت للمی و آبی کشت میشود. گندم للمی در فصل بهار کشت میشود و آبی در فصل خزان.